Sang' kaj Tero
—laŭ ĉinesko Manjianghong*

homa sango
de freŝe
ruĝa kolor'
fluetis
en la teron
kun faŭka vor'
tero tremis freneze
por rabi da homa glor'
porcion
jen sango estas
viv-simbol'

tertremo
de horor'
balais
kun sonor'
fantoma homojn
de viv-trezor'
ŝprucis sango trae
kial grandas la rankor'
de patrin-
tero al homa
viv-fervor'
   (okaze de granda tertremo en Siĉuan, Ĉinio, 12-05-08)

*ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 11 versoj kun 434,344,77,353 / 33,33,54,77,353 silaboj, laŭ rimaranĝo: xxa,xxa,xa,xxa / xa,xa,xa,xa,xxa (x=senrima)