Frue Velkinta Floro
—laŭ ĉinesko Dielianhua*

ankoraŭ naiva flor’
freŝe juna
kun kristala kor’
sub vetera malignor’
kaj ĝardenista favor’

eĉ velkis dum eta hor’
nekonscie
sen ajn pompa glor’
sub bat’ de roka rigor’
en feroca tertrem-vor’

                                  (16-05-2008)

*ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvin versoj kun 7,45,7,7 silaboj,laŭ rimaranĝo: a,xa,a,a (x=senrima)