Por nia sekureco
Funebre pri la viktimoj en bombadoj en Bostono
—laŭ ĉinesko Shengshengman*
Krioj kaj plor’
super Boston’
vibradis en horor’.
Jen eksplodis bomboj,
griza kolor’
de fumo
alt-pendis.
Fatala hor’
tragika
profunde
skribiĝis en memor’.

Multaj kun bona kor’
mortfalis
en la dram’ de dolor’.
La tragedi’
vundis per larĝa vor’
multajn senkulpulojn.
Ve, damne!
Ni ja en ĥor’
elpelu
fiajn teroristojn for!
17-04-2013

*Shengshengman (Lanta sontreniĝo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 11 kaj 10 versoj respektive de 4,46,64,634,336 / 6,36,46,634,37 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa,xxa / a,xa,xa,xxa,xa (x = senrima)