Jadranka Miric (Serbio) verkis kvin strofojn per ĉinesko 'Sopir-al-sudo' pri sia patrujo. Tio estas la unua provo por ŝi verki ĉineske. Mi verkis aliajn tri strofojn de la sama skemo por kuraĝigi ŝin.

Brave, Jadranka!
—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo
Jadranka,
vi faris prave
l’ unuan ĉineskaĵon
metrike kaj enhave
verkitan, brave!

Vi amas
arde kun sincer’
la patrujon elkore.
Ŝiaj kulturo kaj ter’
jen via esper’.

Ha, plue
verku, Jadranka,
pri sentoj, travivaĵoj
per ĉinesko multflanka
por spert’ nemanka.

Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).

Jadranka Miric (Serbio)

Al PATRUJO
Serba kant’
forto kaŝita.
Miljara historio
eterne prikantita.
Ep’ ascendita.

Vekrio
en decida hor’.
Ĉu feniksa savo nia
aŭ koto je serba kor’`
pro europa aŭror’.

Ruĝa flago
flirtas fiere.
Gloras flag’ trikolora.
Lazuras fontoj vere.
Blankas mont-sfere..

Fervora
land’ plurnacia,
laborista ag’ povra,
evoluas movad’ socia ,
kredo duonpia.

Ĉantaĝo!
Popol’ malsana,
pro mizero ĉiutaga
pro korupto urbana.
Pro pereo vana!

ep' =epopeo