Brila Stelo Falas
funebre pri la forpaso de Claude Piron
—laŭ ĉinesko Dekses-Silabo*

stel’
brila falas el ĉiel’
subite
plumbe sen ŝancel’

for
la gigant’ de verda glor’
forpasis
en ĉi grava hor’

ve
al ni, heroa pere’
nin spronas
per intern-ide’

vi
foriris el famili’
sed restas
via lumradi’

*Dekses-silabo: ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1,7,35 silaboj laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)