Neĝo en Sudo

—laŭ ĉinesko Caisangzi*

 

flokeroj blankaj flirtas

malrapide

frosthumide

haste neatendite

 

surtere akvo flakas

grund-sordide

pike fride

kun penetro senvide

*Caisangzi: ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvar versoj de 74,4,7 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,a,a (x=senrima)