Marco's articles

 • Ĉiuj manĝis kaj satiĝis.

  - 4 years ago
  ĈIUJ MANĜIS KAJ SATIĜIS Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 9, 11b-17 En tiu tempo Jesuo parolis al la amaso pri la regno de Dio kaj resanigis tiujn, kiuj bezonis kuracon. Ekvesperiĝis, kaj la dek du, irante al Li, diris: „Forsendu ĉi tiun popolon, por ke ili iru en la apudajn vilaĝojn kaj kampojn por trovi nutraĵon kaj loĝejon, ĉar ĉi tie estas dezerta loko.“ Jesuo respondis: „Donu vi mem al ili ion por manĝi.“ Ili respondis: „…

 • Kia mirindaĵo por mi! Kial la patrino de mia Sinjoro venas viziti min?

  - February  3, 2019
  Kia mirindaĵo por mi! Kial la patrino de mia Sinjoro venas viziti min? Komento de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 1, 39-45 En tiuj tagoj Maria senprokraste vojaĝis al monta regiono, en urbon de Judeo. Ŝi eniris en la domon de Zakario kaj salutis Elizabeton. Tuj kiam Elizabet aŭdis la saluton de Maria, la infaneto saltetis en ŝia ventro; ŝi pleniĝis de la Sankta Spirito, kaj per laŭta voĉo vokis: „Dio benis vin pli ol ĉiujn aliajn virinojn; kaj benata estas la infano, k…

 • KION ANKAŬ NI FARU?

  - February  3, 2019
  KION ANKAŬ NI FARU? Komento de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 3, 10-18 Kiam Johano instruis apud Jordano, demandis lin homamasoj dirante: „Kiel ni kondutu?“ Kaj Johano respondis: „Kiu havas du tunikojn, donu unu el ili al nehavanto; kaj kiu havas manĝaĵojn, faru la samon.“ Ankaŭ kelkaj impostistoj venis al Johano por esti baptitaj. Ili demandis lin: „Majstro, kion ni devas fari?“ Johano respondis: „Ne postulu pli ol tion, kio estas ordonita.“ Fine ankaŭ soldatoj dema…

 • Ĉiuj vidos, ke Dio estas la Savanto

  - December 14, 2018
  2a DIMANĈO DE ADVENTO – 9a DECEMBRO 2018 ĈIUJ VIDOS, KE DIO ESTAS LA SAVANTO. Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 3, 1-6 Estis la dekkvina jaro de la regado de Tiberio Cezaro, kiam Pontio Pilato estis provincestro de Judeo, kaj Herodo tetrarko de Galileo, lia frato Filipo tetrarko de regionoj Iturea kaj Traĥonitis, kaj Lisanio tetrarko de Abilene, dum la ĉefpastreco de Hanas kaj Kajafas. En tiu tempo Johano, filo de Zakario, vivis ankoraŭ en…

 • Via elaĉeto alproksimiĝas

  - December  1, 2018
  1 a DIMANĈO DE ADVENTO – 2a DECEMBRO 2018 VIA ELAĈETO ALPROKSIMIĜAS. Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 21, 25-28.34-36 En tiu tempo la Sinjoro diris al siaj disĉiploj: „Estos signoj sur la suno, luno kaj steloj. Sur la tero la popoloj estos teruritaj kaj konsternitaj pro la muĝado de la tempesta maro; kelkaj mortos pro timo kaj antaŭsento de tio, kio venos en la mondon. La potencoj de la ĉielo renversiĝos. Kaj tiam oni vidos la Filon de l…

 • Mia korpo estas vera manĝaĵo, kaj mia sango estas vera trinkaĵo

  - August 20, 2018 - 1 comment
  MIA KORPO ESTAS VERA MANĜAĴO, KAJ MIA SANGO ESTAS VERA TRINKAĴO KOMENTO DE P. ALBERTO MAGGI OSM El la evangelio laŭ Johano 6, 51-58 En tiu tempo diris Jesuo al la popolamaso: „Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉielo. Se iu manĝos el ĉi tiu pano, li vivos eterne. La pano, kiun Mi donos, estas mia karno por la vivo de la mondo.“ Tiam la Judoj disputis inter si, dirante: „Kiel Li povas doni al ni sian korpon por manĝi?“ Jesuo diris al ili: „Vere, vere Mi deklaras al…

 • Mi estas la pano de la vivo, kiu malsupreniris de la ĉielo.

  - August 14, 2018
  MI ESTAS LA PANO DE LA VIVO, KIU MALSUPRENIRIS DE LA ĈIELO KOMENTO DE P. ALBERTO MAGGI OSM El la evangelio laŭ Johano 6, 41-51 En tiu tempo la Judoj murmuris pri Li, ĉar Li diris: „Mi estas la pano, kiu malsupreniris de la ĉielo.“ Ili diris: „Ĉu Li ne estas tiu Jesuo, filo de Jozefo, kies patron kaj patrinon ni konas? Kiel do Li diras: Mi malsupreniris de la ĉielo?“ Jesuo respondis kaj diris al ili: „Ne murmuru inter vi. Neniu povas veni al Mi, se la Patro, kiu Min sendis,…

 • KIU VENAS AL MI, NENIAM MALSATOS; KAJ KIU KREDAS JE MI, NENIAM SOJFOS.

  - August  5, 2018
  KIU VENAS AL MI, NENIAM MALSATOS; KAJ KIU KREDAS JE MI, NENIAM SOJFOS. KOMENTO AL LA EVANGELIO DE P. ALBERTO MAGGI OSM El la evangelio laŭ Johano 6, 24-35 En tiu tempo, kiam la homamaso vidis, ke nek Jesuo estas tie, nek liaj disĉiploj, ĝi ankaŭ eniris ŝipeton kaj veturis al Kafarnaumo, serĉante Jesuon. Ili trovis Lin trans la lago, kaj diris al Li: „Majstro, kiam Vi venis ĉi tien?“ Jesuo respondis: „Vere, vere, Mi diras al vi: vi serĉas Min, ne ĉar vi vidis mirindaĵojn,…

 • Li disdonis al la sidantoj, kiom oni deziras

  - July 28, 2018
  17a ORDINARA DIMANĈO - 29an de JULIO 2018 LI DISDONIS AL LA SIDANTOJ, KIOM ONI DEZIRAS KOMENTO AL LA EVANGELIO DE P. ALBERTO MAGGI OSM El la evangelio laŭ Johano 6, 1-15 En tiu tempo Jesuo transiris la lagon de Galileo, tio estas de Tiberias. Granda homamaso Lin sekvadis, ĉar ili admiris la miraklojn, kiujn Li faris resanigante malsanulojn. Estis proksima la Pasko, festo de la Judoj. Jesuo supreniris la monton, kaj tie sidiĝis kun siaj disĉiploj. Poste Li ĉirkaŭrigardis, ka…

 • Satano estas ĉe la fino

  - June 13, 2018
  10a ORDINARA DIMANĈO - 10an de junio 2018 SATANO ESTAS ĈE LA FINO KOMENTO AL LA EVANGELIO DE P. ALBERTO MAGGI OSM El la evangelio laŭ Marko 3, 20-35 En tiu tempo Jesuo revenis hejmen. Sed la popolo amasiĝis tiel, ke Jesuo kaj liaj disĉiploj eĉ ne povis manĝi. Liaj parencoj, aŭdinte tion, eliris por forporti Lin, dirante: „Li frenezas!“ Kelkaj leĝinstruistoj, kiuj alvenis el Jerusalemo, diris: „Li havas Baal-Zebubon, la demonon; la estro de la demonoj donas al Li povon elp…

 • ĈI TIO ESTAS MIA KORPO. ĈI TIO ESTAS MIA SANGO

  - June  2, 2018
  SOLENO DE LA SANKTEGAJ KORPO KAJ SANGO DE KRISTO 3an de junio 2018 ĈI TIO ESTAS MIA KORPO. ĈI TIO ESTAS MIA SANGO KOMENTO AL LA EVANGELIO DE P. ALBERTO MAGGI OSM El la evangelio laŭ Marko 14, 12-16.22-26 En la unua tago de la festoj, kiam la Judoj oferis la paskan ŝafidon, la disĉiploj de Jesuo diris al Li: „Kie Vi volas, ke ni pretigu por Vi la Paskon?“ Li elektis du el siaj disĉiploj, dirante al ili: „Iru en la urbon. Tie vi renkontos viron portantan kruĉon da akvo. S…

 • LI LEVIGXIS EL LA MORTINTOJ, KAJ JEN LI IRAS ANTAUX VI EN GALILEON

  - April 17, 2017
  Li leviĝis el la mortintoj, kaj jen Li iras antaŭ vi en Galileon
  LI LEVIĜIS EL LA MORTINTOJ, KAJ JEN LI IRAS ANTAŬ VI EN GALILEON El la evangelio laŭ Mateo 28, 1-10 Komento de p. Alberto Maggi OSM PASKA DIMANĈO – 16a de aprilo 2017 Kaj sabate malfrue, kiam eklumis por la unua tago de la semajno, venis Maria Magdalena kaj la alia Maria, por vidi la tombon. Kaj jen okazis granda tertremo; ĉar anĝelo de la Eternulo malsupreniris el la ĉielo, kaj venis kaj derulis la ŝtonon, kaj sidiĝis sur ĝi. Lia aspekto estis kiel f…

 • Ĉiu, kiu sin altigas, estos humiligita; kiu sin humiligas, estos altigita.

  - August 28, 2016 - 1 comment
  Ĉiu, kiu sin altigas, estos humiligita; kiu sin humiligas, estos altigita.
  ĈIU, KIU SIN ALTIGAS, ESTOS HUMILIGITA; KIU SIN HUMILIGAS, ESTOS ALTIGITA. Komento al la Eangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 14, 1.7-14 En tiu tempo, kiam Jesuo eniris sabate en la domon de grava fariseo por manĝi, oni Lin observis. Rimarkinte, ke la invititoj elektas la ĉefajn sidlokojn, Jesuo diris parabole: „Kiam vi estas invitita al iu edziĝa festo, ne celu la ĉefajn lokojn, ĉar eble, iu pli honorinda ol vi, estis invitita; kaj la edzo, kiu invi…

 • Multaj venos el oriento kaj el okcidento, kaj partoprenos en la festeno de la regno de Dio

  - August 21, 2016 - 1 comment
  Multaj venos el oriento kaj el okcidento, kaj partoprenos en la festeno de la regno de Dio
  MULTAJ VENOS EL ORIENTO KAJ EL OKCIDENTO, KAJ PARTOPRENOS EN LA FESTENO DE LA REGNO DE DIO Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 13, 22-30 En tiu tempo, survoje al Jerusalemo, Jesuo pasis tra urboj kaj vilaĝoj kaj instruadis. Iu diris al Li: „Ĉu nur malmultaj, Sinjoro, sin savas?“ Jesuo respondis: „Strebu eniri tra la mallarĝa pordo; ĉar multaj, mi diras al vi, deziros eniri, sed ne sukcesos. Kiam la domomastro leviĝos kaj ŝlosos la pordon,…

 • Mi venis por porti ne pacon, sed disigon

  - August 14, 2016
  Mi venis por porti ne pacon, sed disigon
  20a ORDINARA DIMANĈO – 14a de aŭgusto 2016 MI VENIS POR PORTI NE PACON, SED DISIGON Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 12, 49-53 En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj: „Mi venis ekbruligi fajron sur la tero: kaj kiom Mi volus, ke ĝi jam ardu! Mi devas ricevi bapton per suferoj; kaj granda estas mia deziro ricevi ilin! Ĉu vi supozas, ke Mi venis por porti pacon inter homoj? Ne, certe, sed disigon. De nun en domo de kvin personoj, ili…

 • AL KIU APARTENOS LA RIĈAĴOJ, KIUJN VI AKUMULIS?

  - July 31, 2016
  Al kiu apartenos la riĉaĵoj, kiujn vi akumulis?
  18a ORDINARA DIMANĈO 31-a de julio 2016 Komento al Evangelio di P. Alberto Maggi OSM AL KIU APARTENOS LA RIĈAĴOJ, KIUJN VI AKUMULIS? El la evangelio laŭ Luko 12, 13-21 En tiu tempo unu el la homamaso diris al Jesuo: „Majstro, diru al mia frato, ke li dividu kun mi la heredaĵon“. Sed Jesuo respondis al li: „Homo, Mi ne estas ĉi tie por juĝi viajn aferojn aŭ por dividi“. Poste li diris al la aliaj: „Zorgu kaj gardu vin kontraŭ ĉia avideco, ĉar la vivo ne dependas de la abundec…

 • PETU, KAJ ESTOS DONITE AL VI

  - July 24, 2016
  Petu, kaj estos donite al vi
  PETU, KAJ ESTOS DONITE AL VI Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 11, 1-13 En tiu tempo Jesuo iris ien por preĝi. Kiam Li finis la preĝadon, iu el liaj disĉiploj diris al Li: „Sinjoro, instruu nin preĝi. Ankaŭ Johano instruis tion al siaj disĉiploj“. Tiam Jesuo diris al ili: „Kiam vi preĝas, diru: Patro, sanktigata estu via nomo, venu via regno. Donu al ni nian ĉiutagan panon; pardonu al ni niajn pekojn, ĉar ni ankaŭ pardonas al ĉiu, kiu ofend…

 • Maria akceptis Jesuon en sian domon... Maria elektis la plej bonan parton

  - July 17, 2016
  Marta akceptis Jesuon en sian domon… Maria elektis la plej bonan parton
  MARTA AKCEPTIS JESUON EN SIAN DOMON… MARIA ELEKTIS LA PLEJ BONAN PARTON Komento al la Evangelio de p. Alberto Maggi OSM El la evangelio laŭ Luko 10, 38-42 En tiu tempo Jesuo, vojaĝante kun siaj disĉiploj, eniris en iun vilaĝon. Kaj virino, nomata Marta, akceptis Lin en sian domon. Ŝi havis fratinon, nomatan Maria, kiu eksidis ĉe la piedoj de la Sinjoro kaj aŭskultis liajn vortojn. Sed Marta estis okupita pri multo da servado. Kaj ŝi alproksimiĝis kaj diris: „Sinjoro, ĉu Vi n…

214 articles in total