ENSEÑANZA DEL MUY SUBLIME MAESTRE

DOCTOR SERGE JUSTINIEN RAYNAUD DE LA FERRIÈRE

INSTRUAJHO FARE DE LA TRE SUBLIMA MAJSTREO

DOKTORO SERGE JUSTINIEN RAYNAUD DE LA FERRIÈRE

ENSEÑANZA DEL “LIBRO NEGRO DE LA FRANCMASONERÍA”

LAS FACULTADES MORALES

INSTRUADO DE LA “NIGRA LIBRO DE LA FRAMASONARO”

LA KAPABLOJ MORALAJ


“Cuando el Gran Experto hace subir las 5 gradas alegóricas al nuevo Compañero, le dá la siguiente explicación:

El primer escalón simboliza la paciencia, que es la virtud que nos dá la posibilidad de soportar cualquier período en que nos encontraremos y es la madre de la indulgencia, tan necesaria en cada una de las situaciones de la vida. El hombre dulce y paciente interesa a todo el mundo. Debes formarte para una moral universal y perfeccionar tu alma, con el propósito de que todas las acciones de tu vida sean consagradas para el sostenimiento de la sociedad, la promulgación de las buenas acciones y el bienestar de tus semejantes.


“Kiam la Granda Spertulo suprenirigas la 5 ŝtupojn alegoriajn al la nova Kunulo, li donas al li la sekvantan eksplikon:

La unua ŝtupo simbolas la paciencon, kiu estas la virto kiu donas al ni la eblecon subteni cxiu ajn periodon kie ni trovigxos kaj gxi estas la patrino de la indulgo, tiel necesa en ĉiu situacio de la vivo. La dolĉa kaj pacienca viro interesas al ĉiuj. Ci devas formi cin por universala moralo kaj perfektigi cian animon, kun la intenco ke ĉiuj agoj de via vivo estu konsekrataj por la elteno de la socio, la diskonigo (promulgo) de la bonaj agoj kaj la bonstato de ciaj similuloj.


El segundo escalón simboliza la moderación, que es la virtud que gobierna y reglamenta nuestra pasiones. En efecto, es por la prudencia que contenemos nuestros deseos, nuestros esfuerzos y acciones dentro de los límites que los conforman hacia la bondad. La moderación es el distintivo de un espíriru prudente, así como la fuente de las mayores bendiciones que pueden gozarse aquí en la tierra. ¿Acaso podría estar desencantado quien cada día puede contar y mencionar un pensamiento o una acción generosa, efectuada el día anterior?. ¿O el que siendo todo amor derrama a su alrededor un verdadero afecto, amistad, caricias, y cosecha entonces de la semilla que ha sembrado?. Para él, H:. mío, la vida será un prolongado sueño de encantamiento.


La dua ŝtupo simbolas la modero, kiu estas la virto kiu regas kaj reguligas niajn pasiojn. Efektive, pro la prudento ni retenas niajn dezirojn, niajn penadojn kaj agojn ene de la limoj kiuj ilin laŭigas al la boneco. La modero estas la distingigajxo de la spirito prudenta, tiel kiel la fonto de la plej grandaj benoj kiujn oni povas ĝui cxi tie en la tero. Cxu povus esti disrevigxita tiu kiu ĉiutage povas rakonti kaj mencii penson aŭ sindonan agon, efektivigita la antaŭan tagon?. Aŭ tiu kiu estante sxli tute amo verŝas cxirkauen verajn korinklinon, amikecon, karesojn, kaj rikolton, tiam el la semo kiun sxli semis?. Por sxli, F:. mia, la vivo estos daŭrigata songxo de ravigxo.


El tercer escalón simboliza la prudencia. Es una virtud que consiste en preveer todas las consecuencias de dar un paso, o de inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar de tal o cual manera, los medios que se deben emplear para asegurar el éxito. La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, los obstáculos y el resultado; la prudencia en fin, invoca que tengamos que relegar todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el mundo la palabra prudencia, enseñar a vuestros semejantes a perfeccionar las artes útiles, amarse entre ellos y dar un poco de luz a los que se pierden por la veredas del vicio, instruir a los ignorantes y solazar a los que sufren.


La tria ŝtupo simbolas la prudenton. Tio estas virto kiu konsistas en antauxvido de ĉiuj konsekvencoj, gxi estas fari pason aux inklinigxi favore al aŭ kontraŭ io, tiel kiel la kialoj kiuj stimulas eviti tion, la malfacilajxojn kiujn oni povas trovi kiam oni agadas laux cxi tiu aŭ tiu maniero, la rimedoj kiujn oni devas uzi por certigi la sukceson. La prudento petas ke oni pesu la celojn, la rimedojn, la sinsekvon de la konsekvencojn, la riskojn, la eblecojn, la obstaklojn kaj la rezultaton; la prudento, resume, elvokas ke ni devas formeti ĉion kio povas dolorigi. Oni devas semi tra la

mondo la vorton prudento, instrui al siaj similuloj perfektigi la utilajn artojn, amigxi cxiu la aliajn kaj doni iom da lumo al tiuj kiuj perdigxas en la padoj de la malvirto, instrui la nesciulon kaj konsoli al tiuj kiuj suferas.


El cuarto escalón simboliza la modestia. Esta virtud consiste en no abusar del talento y de las virtudes, no juzgarnos demasiado favorablemente a nosotros mismos porque ello ofende a nuestros semejantes. La sola modestia es capaz de desarmar la envidia. Todo ser realmente sociable, debe aprestarse por sí mismo para comprender la debilidad humana, resistir el impulso del amor propio egocéntrico, que trae consecuencias de odio; el hombre virtuoso debe desear la buena opinión de sus semejantes, y se alejaría de estas finalidades si con su arrogancia, su orgullo, su presunción y su vanidad, pudiera afligir a los humanos de quienes aspira a merecer el amor. La modestia es una virtud digna de admiración, es una especie de barniz que realza el talento, bien sea este natural o sea adquirido. La modestia es para la virtud, lo que el velo para la belleza.


La kvara ŝtupo simbolas la modestecon. Ĉi tiu virto konsistas en la ne trouzado de la talento kaj la virtoj, ne juĝi nin mem tro favore ĉar tio ofendas niajn similulojn. La sola modesteco estas kapabla kvietigi la envion. Ĉiu persono vere societema, devas preparigxi sxli mem por kompreni la malfortecon homan, rezisti la impulson de la propra amo egocentra, kiu alportas konsekvencojn malamajn; la justa homo devas deziri la bonan opinion de sxliaj similuloj, kaj oni malproksimigxus el ĉi tiuj celoj se, per sxlia aroganteco, sxlia orgojlo, sxlia pretendo kaj sxlia vanteco, sxli povus aflikti la homojn pri kiuj sxli aspiras meriti la amon. La modesteco estas admirinda, estas glazurospeco kiu plividigas la talenton, naturan aux akiritan. La modesteco estas rilate al la virto, egale kiel la vualo por la beleco.

El quinto escalón simboliza la dulzura; disposición del espíritu y del corazón que nos proporciona la moderación cuando recibimos las ofensas, que nos hace pacientes en los obstáculos que hemos de experimentar, tranquilos ante las enfermedades que hemos de sufrir. La dulzura se manifiesta a través de la circunspección con que hablamos y nos explayamos, así como en la decencia que acompaña todos los movimientos. Es la opuesta de la irritación, de la cólera, de la violencia. Predispone a la caridad y a la benevolencia universal, y en fin, es útil para arreglar todas las pasiones tumultuosas e irascibles del alma; nos predispone a ser más sociables y amables.

La kvina ŝtupo simbolas la dolcxecon; gxi estas dispozicio de la spirito kaj de la koro kiu al ni havigas la moderecon kiam ni ricevas ofendojn, kiu faras nin paciencaj en la obstakloj kiujn ni devas sperti, trankvilaj antaŭ la malsanoj kiujn ni devas suferi. La dolcxeco manifestigxas per la prudento kun kiu ni parolas kaj ni etendigxas, tiel kiel per la deco kiu akompanas ĉiujn movojn. Gxi estas la kontraŭa de la iritigxo, de la kolero, de la perforto. Gxi inklinas al la karitato kaj al la bonvol universala, kaj resume, gxi estas utila por arangxi ĉiujn pasiojn tumultajn kaj kolerajn de la animo; gxi inklinas nin esti pli societemaj kaj afablaj.

Cuando se desarrollan las facultades morales H:. mío, la razón aumenta y la ruta de bendiciones se hace más larga y más fácil. Penetrar en todas estas verdades, y os será más asequible daros cuenta del sentido moral que encierran los 5 viajes emblemáticos que acabáis de cumplir ahora. El camino que habéis seguido marca el comienzo y el fin de la vida, lo mismo que el sol para vuestros ojos simboliza cada día. La piedra bruta debe ser pulida de sus deformidades. Trabajad, trabajad ahora y siempre por perfeccionar vuestra alma y vuestro cuerpo con el afecto y sentido atractivo de un artista enamorado de su Obra”.

Kiam disvolvigxas la kapabloj moralaj F:. mia, la racio pliigas kaj la itinero de benoj farigxas pli longa kaj pli facila. Penetru ĉiujn verojn, kaj al vi estos pli atingebla konscii pri la senco morala kiun havas la 5 vojaĝoj gravegaj kiujn vi ĵus plenumis nun. La vojo kiun vi sekvis indikas la komencon kaj la finon de la vivo, egale kiel la suno por viaj okuloj simbolas ĉiun tagon. La kruda ŝtono devas esti polurata je gxiaj malformajxoj. Laboru, laboru nun kaj ĉiam por perfektigi vian animon kaj vian korpon kun la korinklino kaj senco alloga de artisto enamiĝata pri sxlia Verko”.

Es entonces la GLORIFICACIÓN DEL TRABAJO. En este instante el Templo se encuentra resplandeciente de luz, el incienso arde sobre el Ara de los juramentos , y el Gran Maestro de Ceremonias conduce al nuevo Iniciado ante el Segundo Vigilante, quien le entrega una corona compuesta de espigas de trigo (símbolo de abundancia), de uvas (emblema de cordialidad) y tulipanes (que caracterizan la emulación) y agrega enseguida:

“¡Paz a todos en este mundo bajo la Ley Masónica!

Hoy venimos a este Templo místico

A coronar el trabajo que proporciona el pan

Y satisface las necesidades de toda la humanidad.

En este vasto Universo: Oh Sublime Arquitecto

Tú quieres elevar nuestra ínfima naturaleza.

Abundancia y beneficios son el premio del trabajo;

¡Bendito sea el Trabajo ... y Gloria al Trabajador!...”

Estas tiam la GLORIGXO DE LA LABORO. En ĉi tiu momento la Templo restas brilante je lumo, la incenso brulas sur la Altaro de la jxurajxoj, kaj la Granda Majstro de Ceremonioj kondukas la novan Iniculon fronte al Dua Gardisto, kiu al li donas kronon komponata de spikoj de tritiko (simbolo de abundeco), de vinberoj (emblemo de gxentileco) kaj tulipoj (kiu karakterizas la stimulon ) kaj sxli aldonas tuj:

“¡Pacon al ĉiuj en ĉi tiu mondo sub la Leĝo Framasona!
Ni hodiaŭ venas en ĉi tiun Templon mistikan
Por kroni la laboron kiu havigas la panon
Kaj satigas la necesojn de la tuta homaro.
En ĉi tiu vasta Universo: Ho Sublima Arkitekto
Vi volas levi nian
etan naturon.
Abundeco kaj profitoj estas la premio el la laboro;
¡Benata estu la Laboro ... Kaj Gloron por la Laboristo!...”

Libro Negro de la Francmasonería, pág. 130, 131, 132.

Nigra libro de la Franmasonaro, pagxoj 130, 131, 132.

P A X . . .

Grupo de Traductores de los Textos de la Sagrada Tradición IniciáticaP A X . . .

Grupo de Tradukistoj de la Tekstoj de la Sanktega Tradicio Inica