Kiel eta kontribuo pri la studado de ĉi tiu temo, jen kelkaj bibliografiaj indikoj pri utilaj tekstoj, kiuj pritraktas nian historion. Mi klopodos ĝisdatigi ĉi tiun liston, aldonante aliajn verkojn. La titoloj de la listo estas malsamvaloraj: kelkaj estas vere tre malnovaj, laŭ enhavo kaj historia metodo, aliaj, male, tre modernaj kaj science verkitaj, kvankam plejofte tre specifaj...

______________________________________________________________________________

1. Leteroj de Zamenhof (du volumoj), SAT, 1948.

2. L.L Zamenhof, Originala Verkaro, Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1929 [fote reproduktita, Osaka 1983]

3. L.L. Zamenhof, La kongresaj paroladoj, Purmerend 1937.

4. Z. Adam, Historio de esperanto, 1887-1912, Varsovio 1979 [1913].

5. Edmond Privat, Vivo de Zamenhof, Esp. Publ. Co., Chorleywood, 1977 [1920].

6. Edmond  Privat, Historio de la lingvo Esperanto (1887-1927), Internacia Esperanto - Instituto, Hago 1982.

7. E. Drezen, Analiza historio de la E-o Movado, 1887-1928, Leipzig 1931. 

8. Enciklopedio de Esperanto, HEA, Budapesxto 1986 [1934]

9. Gaston Waringhien, Lingvo kaj vivo, Esperantologiaj eseoj, La Laguna 1959 (pagxoj 39-423: Historia skizo de la esperanta movado).

10. Marjorie Boulton, Zamenhof, auxtoro de Esperanto, La Laguna de Tenerife, 1962.

11. Lèon Courtinat, Historio de Esperanto - Movado kaj Literaturo (1887-1960), Bellarive-sur-Allier 1964-1966.

12. Zamenhofa verkaro (PVK kajeroj), Eldonejo Ludovikito, Kioto (ekde) 1974.

13. Esperanto en perspektivo, UEA, Roterdamo-Londono, 1974.

14. Alfonso Pechan, Gvidlibro por Supera Ekzameno, Hungara Esperanto Asocio, Budapest 1979 (pagxoj 7-102).

15. G. Waringhien, 1887 kaj la sekvo..., Antverpeno-La Laguna 1980.

16. P.G. Foster, The Esperanto-Movement, Mouton, L'Aia 1982 (anglalingve).

17. Ludovikito, Senlegenda biografio de L.L. Zamnehof, Eldonejo Ludovikito, Kioto 1982.

18. Ulrich Lins, Die gefaehrliche Sprache, Bleicher Verlag, Gerlinger 1988 (esperantlingva eldono: La dangxera lingvo).

19. Vitaliano Lamberti, Una voce per il mondo. L. Zamenhof, il creatore dell'esperanto. Mursia, 1991 (itallingve).

20. Cherpillod A., L.L. Zamenhof. Datoj, faktoj, lokoj, Courgenard 1997.

21. Pierre Janton, L'Espéranto , PUF, Paris 1973 (Collection "Que sais-je?")

22. Holzhaus (A.), Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki 1969

23. Ziolkowska (M.), Le Docteur Espéranto, EFE, Marmande  1959

24. Drezen (E.), Historio de la mondolingvo, Pirato, Osaka 1967 (tria eldono)