Bone evoluas nia grupo pri Esperanto, kaj nun kiel dirite niaj vundeblaj amikoj petas al
iu, kiu povus iel kontribui al tio.

Ni provis fari kalkulon por ĉiu vundeblaj infanoj kaj orfo pri bezonata materialo.

Fakte nia nova instituto enhavas unue tri klasojn (baza kaj meznivela) tio estas :

En la unua estas 20 lernantoj, inter ili estas 16 vundebluloj kaj georfoj, do ĉiu lernanto devas havi :
19 kajerojn, kies 10 grandaj 1 kostas 3 US dol.,
kaj 9 mezaj kajeroj 1 kostas 0.6 US dol.,
6 skribiloj 1 kostas 0.2 US dol.,
6 krajonoj 1 kostas 0.2 US dol.,
3 viŝgumoj 1 kostas 0.1 US dol.
ĝenerala sumo=36,9 US dol.16 =590.4 US dol

la dua klaso enhavas 20 lernantoj sed estas nur 12 vundeblaj infanoj kaj georfoj, do 36.9 US dol x12= 442.8 US dol.

En la tria klaso estas 24 lernantoj el kiuj 17 vundeblaj kaj georfaj lernantoj, do, 36.9 US dol.x17 = 627.3 US dol.
ĝenerala sumo = 590.4 US dol.+ 442.8 US dol. + 627.3us dol. = 1660.5 US dol. konklude kun tiu sumo ĉiu vundebla aü georfo devas havi almenaŭ nur 19 kajerojn, 6 skribilojn, 6 krajonojn, 3 viŝgumojn. Mi tre kuraĝigas vin helpi tiujn vundeblajn,

Mi provis helpi iujn sed mi malsukcesi helpi ĉiujn.

Laŭ mia ebleco, mi gardas unu orfinon hejme kaj pagas monate lernejarkoston en vartolernejo de ĉi tie.

Plie, mi neniam pagigis iun, kiam mi instruas tiujn E-lernantojn en nia instituto Béthanie pri E-kurso.

Mi nur helpas ilin senpage, sed aliaj profesoroj perlaboras modestan salajron al tiu lernejo krom mi.

Konklude ni petas helpi deponante la sumon lau via ebleco al internacia banko MONEY GRAM RAW BANK SU 17153 COMMUNE DE GOMA/DRCONGO.

Tiu ĉi ne postulas multe pri monsendo. sed WESTERN UNION postulas multe.
NB. Se vi volas sendi la sumon ĉe nia UEA-KONTO: HOSE-T
Post ricevo de via monsumo ni aĉetos tiujn lernilojn en merkato, post disdono al ĉi tiuj viktimoj fotante ilin. Konklude ni povas sendi rekte fotojn kiam mi faros tian distribuadon por atesti pri ĝi.
Dankon !

Via !

Honoré Sebuhoro
<honsebn(ĉe)gmail.com>