Inter la subtenantoj troviĝis la usona kantistino Joan Baez — "la folkmuzika reĝino" —, la

franca profesoro Albert Jacquard (ankaŭ subtenanto de Esperanto), la brazila ĉefepiskopo

Dom Helder Camara, la organizaĵo Lions Club International, la kebeka kantisto Maxime Leforestier, la katolika pastro Abbé Pierre (abato Petro — Henri Grouès), la sudafrika anglikanisma ĉefepiskopo Desmond Tutu, la fama franca vulkanologo Haroun Tazieff, Danièle Mitterrand, edzino de la franca prezidento, ktp.Bedaŭrinde, pro aliaj okupoj, iom post iom perdiĝis la kontakto. Intertempe okazis multaj aferoj. La mondo eksciis pri financaj skandaloj ligitaj al sporto, sed pri kiu la sporto mem evidente ne kulpas, pri koruptado, pri dopado kaj uzado de drogoj fare de famaj sportistoj, kiuj tre rapide fariĝis ŝajnhomoj, malsanegaj kaj malfortegaj, eĉ antaŭ ol povi nature kaj plensane maljuniĝi, ktp.

Mi rekontaktis Yves antaŭ kelkaj semajnoj por sugesti ideon, ekzemple okazigon de Mondaj Pacludoj kadre de internaciaj Esperanto-kongresoj aŭ aliaj Esperanto-eventoj, ekzemple, kaj precipe, de la Universala Kongreso de Esperanto (UK) aŭ de la Internacia Junalara Kongreso (IJK). Se la afero ne estos ebla en 2012 en Hanojo por la UK, aŭ en Naha, ĉefurbo de la Okinava insulo en Japanio por la IJK, estos tre verŝajne eble okazigi almenaŭ kunvenon por interesatoj pri la ideo, eĉ eventuale modestan sportan aranĝon. Grandegaj aferoj foje komenciĝis treege modeste.

Inverse, nenio malebligas havi Esperanto-aranĝon, aŭ minimume inform-standon, prezentaĵon, kadre de Mondaj Pacludoj por publika diskonigo kaj popularigo de ambaŭ movadoj. Eblas ankaŭ krei tiuteman interretan liston, grupon aŭ blogon.

Yves tute favoras al la ideo kaj aprobas la sugeston : “La Mondaj Pacludoj povus esti eksperimenta laboratorio por komprenigi al la ĝenerala publiko la simplecon de lernado kaj inteligentecon de la lingvo kreita de Zamenhof.“

Temas efektive pri tereno sur kiu ĝis nun apenaŭ esprimiĝis Esperanto kaj kie ĝi povus ludi praktikan kaj interesan rolon. Certe ekzistas sportistoj, sportemuloj, ŝatantoj de san(ig)a sporto en la Esperanto-movado : "Sana spirito en sana korpo". Certe ekzistas Esperantoparolantoj, kaj Esperantolernantoj, kiuj ne trovis ĝis nun sian vojon en la popularigo de la Internacia Lingvo : ĉiu el ili nepre trovu sian ĝustan lokon, sian plej valor(ig)an rolon. Temas pri rolo komparebla, ekzemple, kun tiu, kiun nekontesteble ludis kaj ludas Floreal Martorell en popularigo de Esperanto-muziko kaj -kanzono per la kreo de
Vinilkosmo, aŭ pri aliaj iniciatoj tutmonde utilaj : la fondo de la Internacia Akademio de Sciencoj de San Marino fare de prof Helmar Frank, de Vikipedio fare de Chuck Smith, de la sociala retejo Esperanto.com fare de Dima Ŝevĉenko, de la Filmfestivalo fare de Aleksander Osincev, de e@i fare de junuloj, kaj multaj aliaj.

Retejo :
http://www.jeuxmondiauxdelapaix.com/

Paĝoj en Esperanto ĉe la Mondcivitanoj :

Komuniko de ASCOP :

http://www.recim.org/ascop/pr01-eo.htm

Paĝoj en la franca (kun ilustraĵoj):

Accueil

— Ĉefpaĝo.

Présentation

— Prezento

Organisation

— Organizaĵo

Fondateur

— Fondinto

Comité

— Komitato

Les étapes

— La etapoj (Listo de la ĝisnunaj Mondaj Pacludoj )

Centre International

— Internacia Centro

Photos

— Fotoj

Presse

— Gazetaro (gazetartikoloj)

Contact

— Kontakto

GPS

— GPS (geografia situacio)

Okaze de retserĉado, mi hazarde trovis tre interesan intervjuon de Yves Angelloz, prezidanto kaj fondinto de la "Mondaj Pacludoj", fare de "La Tribune Républicaine" sub la titolo "Yves Angelloz : "

La Libye ? un coup d'état du complexe militaro-industriel occidental !

" (Libio ? ŝtatrenverso fare de la industria-militara komplekso !". Leginda.

En 1998, la franca kantisto

Guy Béart

, kies patro estis esperantiso, kaj kiu de li lernis Esperanton infanaĝe, kantis en la Internacia Lingvo antaŭ partoprenantoj de la Universala Kongreso de Esperanto en Montpellier. En intervjuo, kiun la gazeto "Le Dauphiné Libéré" publikigis poste, la 9a de aŭgusto, li diris i.a. : "Lerni Esperanton, tio estas veto pri la frateco. Iuj amikoj diris al mi, ke tiu umo estas eksmodaĵo, ke la angla venkis, ĉar ĝi estas la lingvo de ekonomio. Kaj, ĉar la monon regas la ŝtatoj, kiujn mem regas mafioj, ĉu oni devus rezigni ? Certe ne ! Se la monaĉo regas ĉion, ĝenerale dirite, tio estas la fino de la homaro. Feliĉe, estas ĉiam en la homo geno de la frateco. Estas la amo kaj la sentoj, ke la lingvo de monaĉo neniam povos esprimi. Nu, vivu utopio, vivu Esperanto, kiu havas nek politikan etikedon nek religion, kaj kiu ne estas emanaĵo de ia ajn regpovo".

Jeux Mondiaux de la Paix

Parmi les soutiens, il y avait la chanteuse étasunienne Joan Baez — "la reine de la musique folk" — , le professeur français Albert Jacquard (qui soutient aussi l'espéranto), l'archevêque brésilien Dom Helder Camara, l'organisation Lions Club International, le chanteur québécois Maxime Leforestier, le prêtre catholique Abbé Pierre, l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, le fameux volcanologue français Haroun Tazieff, Danièle Mitterrand, épouse du président, etc..

Malheureusement, en raison d'autres occupations, le contact a été peu à peu perdu. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Le monde a eu connaissance de scandales financiers liés au sport, ce en quoi le sport lui-même n'est évidemment pas coupable, de corruption, de dopage et d'usage de drogues par des sportifs fameux qui sont très vite devenus des semblants d'hommes, très malades et affaiblis, avant même de pouvoir vieillir naturellement et sainement, etc..

J'ai recontacté Yves voici quelques semaines pour lui suggérer une idée, par exemple l'organisation de Jeux Mondiaux de la Paix dans le cadre de congrès internationaux d'espéranto ou autres événements liés à l'espéranto, par exemple et surtout le Congrès Universel d'Espéranto (UK) ou le Congrès International de la Jeunesse (IJK). Si l'affaire n'est pas possible en 2012 à Hanoï pour l'UK, ou à Naha, capitale de l'Île d'Okinawa au Japon pour l'IJK, il sera très vraisemblablement possible de prévoir au minimum une réunion pour les personnes intéressées par l'idée ou même éventuellement un modeste événement. De très grandes choses ont parfois commencé de façon très modeste.

Inversement, rien n'empêcherait d'avoir une manifestation autour de l'espéranto, ou au minimum un stand d'espéranto, une présentation, dans le cadre des Jeux Mondiaux de la Paix pour porter les deux mouvements à la connaissance du public et les populariser. Il est possible aussi de créer une liste de discussion, un groupe ou un blog sur ce sujet.

Yves est tout à fait favorable à l'idée et approuve la suggestion : “Les Jeux Mondiaux de la paix pourraient être un laboratoire d’expérience pour faire comprendre au grand public la simplicité d’apprentissage et d’intelligence de la langue crée par Zamenhof.“

Il s'agit effectivement d'un terrain sur lequel, jusqu'à maintenant, l'espéranto s'est à peine exprimé et sur lequel il pourrait jouer un rôle pratique et intéressant. Dans le mouvement pour l'espéranto, il y a certainement des sportifs, des amoureux du sport, des gens qui aiment une pratique saine et assainissante du sport : "Un esprit sain dans un corps sain". Il existe certainement des espérantophones, et des apprenants de l'espéranto, qui n'ont pas encore trouvé leur voie dans la popularisation de la Langue Internationale : chacun d'eux doit absolument trouver sa juste place, son rôle le plus valeureux et le plus valorisant. Il s'agit d'un rôle comparable, par exemple, à celui qu'a incontestablement joué et continue de jouer Floreal Martorell dans la popularisation de la musique et de la chanson en espéranto par la création de

Vinilkosmo

, ou d'initiatives utiles à l'échelle mondiale : la fondation de l'

Internacia Akademio de Sciencoj de San Marino

par le professeur Helmar Franck, de

Vikipedio

par Chuck Smith, du réseau social '

Esperanto.com

par Dima Chevtchenko, du

Kinofestivalo

par Alexander Osintsev, de

e@i

par des jeunes, et de nombreux autres.

Site en français :
http://www.jeuxmondiauxdelapaix.com/

Pages en français (avec illustrations) :

Accueil
Présentation
Organisation
Fondateur
Comité
Les étapes
Centre International
Photos
Presse
Contact
GPS

En français chez les Citoyens du Monde :

http://www.recim.org/ascop/pr01-fr.htm
http://www.recim.org/A07/sfr.htm

A l'occasion d'une recherche sur la Toile, j'ai trouvé par hasard un entretien très intéressant d'Yves Angelloz, président et fondateur des "Jeux Mondiaux de la Paix" par "La Tribune Républicaine" sous le titre "Yves Angelloz :
Yves Angellloz : La Libye ? un coup d'état du complexe militaro-industriel occidental !

". Très intéressant !

En 1998, le chanteur français Guy Béart, qui avait appris l'espéranto dans son enfance, avait chanté en Langue Internaionale devant les participants de 70 pays du Congrès Universel d'Espéranto qui s’était tenu à Montpellier. Dans un entretien publié après par "Le Dauphiné libéré" du 9 août, il avait dit : "Apprendre l’espéranto, c’est faire le pari de la fraternité. Certains amis me disent que ce truc est ringard, que l’anglais a gagné la partie parce que c’est la langue de l’économie. Et comme l’argent est gouverné par les États qui sont gouvernés par les mafias, il faudrait se résigner ? Sûrement pas ! Si le fric domine tout, en gros, c’est la fin de l’humanité. Heureusement, il y a toujours en l’homme un gêne de fraternité. Il y a l’amour et les sentiments, que la langue du pognon ne pourra jamais traduire. Alors, vive l’utopie, vive l’espéranto qui n’a pas d’étiquette politique, pas de religion et qui n’est l’émanation d’aucun pouvoir."