# Ago-Tago 2011 : kion vi planas ?

Tradicie en la unua sabato de oktobro okazas la Ago-tago - samtempa internacia agado de E-movadanoj por plilarĝigi la sociajn sciojn pri la ideo de internacia lingvo.

(...) Lanĉita iam de la Verdula E-Asocio kaj Esperanto-Radikala Asocio kiel surstrataj manifestacioj sub verdaj flagoj, nun la Ago-tago pasas kiel aro da pli tradiciaj aranĝoj: oni prelegas pri Esperanto, okazigas ekspoziciojn, partoprenas en Lingvofoiroj ktp.

Esperanto ĉiam servis al pliproksimiĝo de popoloj, por interkompreniĝo kaj plifortigo de internacia paco, tial tute naturaj estos ankaŭ porpacaj agadoj, ligitaj kun la nuna monda situacio.

Nova agadformo ĉi-jare estos la surstrata enketado pri Esperanto: en kelkaj landoj oni planas demandi surstrate, ĉu kaj kion oni scias pri nia lingvo, kiukondiĉe oni pretus ĝin lerni.”

(El komuniko de Andrej Grigorjevskij por la estraro de UEA pri la Ago-tago 2001).

Dek jarojn poste, en 2011, kiun agadon vi planas tra la mondo asocie, grupe, klube, individue ?

Intertempe, forte disvastiĝis uzado de la Interreto, kaj perfektiĝis la rimedoj de senlima komunikado.
Ĉi jare, la dato de tiu unua sabato estos precize la 1a de oktobro. Restas kelkaj semajnoj por aktivigi nian imagfakulton...

Siaflanke, la asocio

Espéranto-Vendée

(Francio) planas dissendi retmesaĝon al plejparto el la 282 urbestroj de la departemento Vendée (

Vendeo

), kie ekzistas tri ZEOj, por proponi honorigon de D-ro Zamenhof kaj de la Internacia Lingvo Esperanto per atribuo de ties nomoj al vojoj, publikaj lokoj aŭ, ĝenerale dirite, “objektoj”, tio okaze de la centa datreveno — 1912-2012 — de nomigo de tri unuaj stratoj aŭ placoj en Terrassa, Sabadell kaj Limoges. Projekto de mesaĝo adresota al ili estos redaktita, publikigita kaj enretigita antaŭ la 1a de oktobro en Esperanto por esti tutmonde tradukebla aŭ adaptebla.

Tio estas senkosta agado, kiu postulas malgrandan penon. Ĉiukaze, ie ajn en la mondo, stratoj, vojoj, publikaj konstruaĵoj ktp, ricevos nomon, do, kial ne tiun de D-ro Zamenhof aŭ/kaj de Esperanto ? Ĉu oni cedu la lokon al iama oficiro, kiu partoprenis en koloniado aŭ en subpremo, aŭ al iama influa koruptita politikisto ? La temo ebligas prepari ekspoziciojn, prelegojn, dokumentojn, prezentaĵojn, anonci iniciaton, kontakti ĵurnalistojn, ktp, do multege da eblecoj. La atento, kiujn pasintjulie dediĉis al Esperanto la direktorino de Unesko kaj la prezidentejo de Eŭropa Unio povas faciligi prikonsideron de la afero. Elementoj ne mankas interrete por pripensi la aferon kaj prepariĝi :

Vi povas diskonigi vian projekton per via blogo aŭ retejo, malpli detale per Facebook, koncize per Twitter, eventuale kun adreso de la paĝo de via blogo aŭ retejo en rilato kun via iniciato. Kaj kial ne Agad-Tago per Twitter ?

# Journée d'Action 2011 : qu'envisagez-vous ?

La Journée d'Action — action internationale simultanée de membres du mouvement pour l'espéranto pour étendre le connaissances sociales sur l'idée de langue internationale — a traditionnellement lieu le premier samedi d'octobre.

(...) Lancée par l'Association d'Espéranto des Verts et l'Association Radicale d'Espéranto comme manifestation de rue sous des drapeaux verts, la Journée d'Action passe maintenant comme un ensemble d'événements plus traditionnels : on fait des conférences sur l'espéranto, des expositions ont lieu, il y a des participations à des foires des langues, etc..

L'espéranto a toujours servi au rapprochement des peuples, à l'intercompréhension et au renforcement de la paix internationale, c'est pourquoi des actions pour la paix
, en lien avec la situation mondiale actuelle, seront tout à fait naturelles.

Une nouvelle forme d'action, cette année [2001] sera une enquête de rue sur l'espéranto : dans quelques pays, on prévoit de poser des questions dans la rue : est-ce que l'on sait quelque chose sur l'espéranto, et que sait-on, dans quelles conditions l'apprendrait-on.“

(Extrait d'un communiqué d'Andreï Grigorievski pour la direction de l'Association Universelle d'Espéranto (UEA) à propos de la Journée d'Action 2001).

Dix années après, en 2011, quelle action préparez-vous à travers le monde aux niveaux associatif, du groupe, du club, individuellement ?

Entre-temps, l'usage de l'Internet s'est répandu à travers le monde, et les moyens de communication sans frontière se sont perfectionnés.

Cette année, la date de ce premier samedi sera précisément le 1er octobre. Il reste quelques semaines pour activer sa faculté d'imagination...

De son côté, l'association

Espéranto-Vendée

(France) prévoit d'envoyer un message à la plupart des 282 maires du département de la Vendée (

Vendeo

; en France il y a 36 000 maires !), où il existe trois Objets Zamenhof-Espéranto, pour proposer d'honorer le Dr Zamenhof et la Lange Internationale espéranto par l'attribution de leurs noms à des voies, des lieux publics ou, d'une manière générale, à des “objets”, ceci à l'occasion du centième anniversaire — 1912-2012 — de la dénomination des trois premières rues et places inaugurée à Terrassa, Sabadell et Limoges. Un projet de message qui leur sera adressé sera rédigé et publié en espéranto et mis en ligne avant le 1er octobre pour être traduit, utilisable et adaptable partout dans le monde.

Il s'agit là d'une action qui ne coûte rien et qui ne demande qu'un petit effort. Dans tous les cas, où que ce soit dans le monde, des rues, des voies, des constructions publiques, etc. recevront un nom, donc, pourquoi pas celui du Dr Zamenhof ou/et de l'espéranto ? Doit-on céder la place à un ancien officier qui a participé à la colonisation ou à la répression, ou à un ancien politicien influent corrompu ? Le sujet permet de préparer des expositions, des conférences, des documents, des présentations, d'annoncer une initiative, de contacter des journalistes, etc., donc une multitude de possibilités. L'attention consacrée en juillet dernier à l'espéranto par la directrice générale de l'Unesco et par la présidence de l'Union Européenne peuvent faciliter une prise en considération de l'affaire. Les éléments ne manquent pas pour y réfléchir et se préparer :

Vous pouvez faire connaître votre projet par votre blog ou votre site, de façon moins détaillée sur Facebook, concisément sur Twitter, éventuellement avec l'adresse de la page votre blog ou de votre site en rapport avec votre initiative. Et pourquoi pas une nouvelle journée d'action Twitter ?