10/12/2012
Stuttgart
585.900 inhabitants
youtu.be/giok2FuP7yQ

07/18/2013
Aschaffenburg
67.500 inhabitants
youtu.be/CSPhmGmNJXA