Insulator Washing: www.youtube.com/watch?v=64SvrpwmbR4
Field Crews: www.youtube.com/watch?v=jPGLIZEtvBg
500kV Shield Wire Repairs: www.youtube.com/watch?v=vOEkJM2Tz6M