ท่าน อ. ดร. สนอง ได้เปรียบปัญญาของคนเราเหมือนกับ " แว่น "
สำหรับส่องขยาย เพื่อนำทางชีวิต
" แว่น " ดังกล่าว มีอยู่ด้วยกัน ๓ แบบ คือ
แว่นธรรมดา แว่นอภิญญา และ แว่นเห็นแจ้ง
แว่นแต่ละแบบ ก็นำพาชีวิตได้ไม่เหมือนกัน
แต่ถ้าอยากพ้นทุกข์ ก็ต้องเลือกแว่นให้ถุก
เพื่อส่องนำทางชีวิต ให้ก้าวพ้นความทุกข์

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์
www.ebooks.in.th/search/writer/สนอง

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม
www.kanlayanatam.com