มาสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
ให้บิดามารดา ครอบครัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกัน
ปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายไปให้หมด และหลับอย่างมีความสุขในกลางแห่งความสว่างของพระพุทธเจ้ากัน

คำบูชาพระรัตนตรัย
"อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ" (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

www.facebook.com/ThanavuddhoStory

มาสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ให้บิดามารดา ครอบครัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกัน ปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายไปให้หมด และหลับอย่างมีความสุขในกลางแห่งความสว่างของพระพุทธเจ้ากัน คำบูชาพระรัตนตรัย "อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ" (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ) คำแปล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

www.facebook.com/ThanavuddhoStory