คู่มือดูแลพระอาพาธ
และวิธีดูแลธาตุขันธ์ตนเอง
ไม่ให้เสี่ยงกับการอาพาธ
ร่วมกันเขียนโดยคณะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและปรนนิบัติ
เหล่าภิกษุอาพาธมานานปี