จากการที่ได้ไปเยี่ยมเยียนดูงานของมูล นิธิฉือจี้ มีประเด็นหนึ่งที่กระตุ้นความสนใจของผู้เขียนเป็นพิเศษคือ ความสามารถใน “การจัดการความดี”ของมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัว อีกทั้งยังประสบความสำเร็จอยู่ไม่น้อย แม้ว่ามูลนิธิฉือจี้เพิ่งมาจับงานด้านการศึกษาโดยตรงเมื่อ ๗ ปีที่แล้วนี้เอง แต่ตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา สิ่งที่มูลนิธินี้ได้ทำกับคนนับล้านถือว่าเป็นเรื่องการศึกษาโดยแท้ เพราะเป็นการดึงเอาความดีของผู้คนเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของเขาไปในทางที่ดี งาม อีกทั้งยังนำเอาความดีงามของแต่ละคนมาผนึกผสานเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้ น่าอยู่มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลและแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดเป็นบท ความขนาดยาว
ศาสตร์และศิลป์ดังกล่าวดังกล่าวของมูลนิธิฉือจี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ เมืองไทย ซึ่งกำลังประสบปัญหาด้านคุณธรรมอยู่ในเวลานี้ ประสบการณ์หลายอย่างของมูลนิธิฉือจี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับนักการศึกษา ไม่ว่าผู้บริหาร ครู อาจารย์ หรือแม้แต่พ่อแม่ แม้มูลนิธิฉือจี้จะอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจ แต่ในภาพรวมแล้วก็น่าจะเป็นแง่คิดที่ดีสำหรับศาสนิกชนทุกศาสนา


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน