วิชา 3562040 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิตเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงรุก

……………………………………………………………………………………………………

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต

ประเด็นการบรรยาย

1. ความหมาย

ปัญหา คือ การเบี่ยงเบนระหว่างสิ่งที่ควรจะเกิดหรือประสงค์ให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิด เกิดขึ้นจริง

2. ประเภทของปัญหา

2.1 ปัญหาขัดข้อง : อดีตคือบทเรียนสู่การแก้ไข

2.2 ปัญหาป้องกัน : ปัจจุบันป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้น

2.3 ปัญหาการพัฒนา : อนาคตพัฒนาอย่างไรให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ

3. สาเหตุปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

3.1 สาเหตุจากองค์ประกอบความสำเร็จในชีวิตการทำงานที่ควบคุมได้ (ตนเอง)

3.1.1 ด้านการปฏิบัติงาน

3.1.2 ด้านคน

3.1.3 ด้านความคิด

3.1.4 ด้านการดำรงชีวิต

3.2 สาเหตุจากองค์ประกอบความสำเร็จในชีวิตการทำงานที่ควบคุมไม่ได้

(สภาพแวดล้อม)

3.2.1 ด้านเพื่อนร่วมงาน

3.2.2 ด้านองค์กร

3.2.3 ด้านเทคโนโลยี

3.2.4 ด้านเศรษฐกิจ

3.2.5 ด้านสังคม วัฒนธรรม

3.2.6 ด้านการเมือง

3.2.7 ด้านโลกาภิวัตน์

มีรูปภาพ


4. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุก

กระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์

กระบวนการเชิงพุทธ

1. การระบุประเด็นปัญหา

2. การหาสภาพแห่งปัญหา

3. ผู้ทีบทบาทในการแก้ปัญหา

4. สาเหตุของปัญหา

5. แนวทางการแก้ไขปัญหา

6. ประเมินทางเลือกการแก้ไขปัญหา

7. ดำเนินการแก้ไขปัญหา

อริยสัจ 4

ทุกข์

สมุทัย

นิโรธ

มรรค5. คำถามในการค้นหาข้อเท็จจริง การแก้ปัญหาเชิงรุก

1. เกิดปัญหาอะไรขึ้น

2. ปัญหาเกิดขึ้นตรงจุดใด

3. ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่

4. ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่

5. ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นซ้ำๆ จนเป็นรูปแบบไหน

6. ปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไร

7. ใครเป็นผู้สร้างปัญหา

8. ใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหา

9. ใครมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับปัญหานี้บ้าง

10. จะแก้ปัญหาอย่างไร

11. ผู้เกี่ยวข้องจะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือไม่

12. การแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

13. ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นผิดกฎหมายหรือไม่

14. ปัญหาที่เกิดขึ้นละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่

15. ผู้สร้างปัญหาทราบถึงผลที่จะได้รับหรือไม่

16. มีเหตุอันควรบรรเทาปัญหาหรือไม่

17. ผลของปัญหาจะเกิดขึ้นกับใครบ้าง

18. จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อย่างไร

19. ควรจะมีทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

20. ข้อเสนอในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มิให้เกิดปัญหาขึ้นอีกมีหรือไม่

6. นักแก้ปัญหาเชิงรุก

6.1 ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

1. รู้ตำแหน่งงาน

2. รู้หน้าที่งาน

3. มีความรับผิดชอบ

4. รู้วัตถุประสงค์ของงาน

5. รู้เทคนิค วิธีปฏิบัติงาน

6. ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

7. การพัฒนาตนเองในงาน

6.2 ศักยภาพในเรื่องคน

1. ศึกษาวิเคราะห์ตนเอง

2. ศึกษาวิเคราะห์บุคคลอื่น

3. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

6.3 ศักยภาพในเรื่องความคิด

1. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

2. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. คิดเป็นระบบ

4. คิดมีเหตุผล

5. คิดยืดหยุ่น

6. คิดรอบคอบ

7. คิดเชิงบวก

8. คิดปราศจากอคติ

9. คิดบูรณาการ

6.4 ศักยภาพในการดำรงชีวิต

1. การดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับอัตภาพ

2. การมีความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม

3. การประพฤติปฏิบัติต่อครอบครัว

4. การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

5. การรักษาสุขภาพ

6.5 ศักยภาพในการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

1. ด้านองค์การ

2. ด้านเทคโนโลยี

3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านสังคม วัฒนธรรม

5. ด้านการเมือง

6. ด้านโลกาภิวัตน์

7. ทัศนคติในการแก้ปัญหาเชิงรุก

7.1 เคารพความคิดตนเอง

7.2 เคารพความคิดผู้อื่น

7.3 เคารพ ยินดีต่อปัญหา

7.4 ตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหา

ข้อคิด : การแก้ปัญหาเชิงรุก

จงอย่าคิดว่า………. ปัญหานั้นยาก ลำบากในการแก้ไข

จงอย่าคิดว่า………. ปัญหานั้นเป็นเรื่องใหญ่ เกินกำลัง

จงอย่าคิดว่า………. ปัญหานั้นมีทางตัน ไม่มีทางแก้ไขแก้ไขปัญหาเป็น………. หลีกเร้นความล้มเหลว

แก้ไขปัญหาเป็น………. ไม่มีทุกข์ เพิ่มสุข สนุกกับงาน

แก้ไขปัญหาเป็น………. บรรลุเป้าหมายของชีวิต


ขอขอบคุณ:

elearning.aru.ac.th/3562404/soc31/tp5/linkfile/print5.htm