Per tiuj vortoj tostis okdeko da kroataj geesperantistoj, tintigante la glasojn kun speciala “Zamenhoftaga vino”. Ili kolektiĝis en Bjelovar, por festi kune la 125-an datrevenon de Esperanto, kaj la plej gravan festotagon de Esperanto-komunumo: la Zamenhofan tagon, la tagon de Esperanta kulturo kaj de Esperanta libro, kiel tion akcentis unu el la festparolantoj. Kun indigno oni rifuzis kvalifikojn de esperantistoj-modernistoj, kiuj opinias ke la festado de Zamenhofa tago estas malmoderna kulto de personeco, dum kiu oni jubilas al sia “sankta Zamenhofo”. Por la unua fojo dum kelkaj pasintaj jardekoj, tiel amasa festado de Zamenhofa tago okazis ekster Zagrebo. Iniciatis kaj realigis ĝin Bjelovara Esperantista Societo kunlabore kun du aliaj regionaj societoj: Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac kaj Esperanto-societo “Estonteco” el Križevci. Aparte gravis la kunlaboro de Kroata Fervojista Esperanto-Asocio el Zagrebo, kies membroj organizite, per trajno, venis al Bjelovar. La evento montris, ke eblas festi ekvilibre, altirante al niaj festoj geesperantistojn mem, sed agante ankaŭ eksteren el nia rondo, altirante la intereson de neesperantistoj.

Popola biblioteko “Petar Preraović” estis denove institucio en kiu ni trovis subtenon por niaj programoj. Okazis en ĝi eĉ tri malgrandaj ekspozicioj, per kiuj ni klopodis kaj sukcesis veki atenton de neesperantista publiko. La fotoekspozicio “La vivo tra objektivo” de esperantisto Ivica Šćepanović el Gornji Humac sur la insulo Brač, okupis la centran lokon en la teretaĝo de la biblioteko. Iom malpli granda estis ekspozicio “Dudek numeroj de la revuo Zagreba Esperantisto”, kiu atentigis nin pri la revuo de Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj, obstine aperanta ekde 2007, kaj antaŭ kelkaj semajnoj eldoninta sian jubilean 20-an numeron. Sur la unua etaĝo estis starigita la ekspozicio “La mondo estas mirinda ĝardeno”, en kiu la bjelovaranoj prezentis ĉirkaŭ 120 gratulkartojn, ricevitajn de esperantistoj el la mondo kiel reagon al propra festado de Zamenhofa tago. Ŝajne malmodernas la kutimo skribi bildkartojn en la komputila epoko, sed ĝuste reveno al bonaj malnovaj tradicioj estis la celo de ĉi tiu iniciato de bjelovaranoj, deziranta montri la tutmondecon de Esperanto.

La ekspozicioj staris en la biblioteko ekde la 7-a ĝis la 17-a de decembro, kaj la 15-an de decembro grupo de kvindeko da esperantistoj vizitis ilin akompane de la biblioteka direktoro Marinko Iličić kaj la urbestro de Bjelovar Antun Korušec, kiuj entuziasme salutis la vizitantojn kaj konigis al ili la institucion kiu gastigis la ekspoziciojn. En la urba parko la grupo faris komunan foton, kaj ĉiuj kune iris al la salono de Ĉeĥa komunumo, kie okazis kultura programo por okdeko da kolektiĝintaj samideanoj,

El la riĉa programo ni menciu la salutparoladon de Franjo Forjan, kaj la tre speciale (kun drumsonoj) recititan Zamenhofan poemon “Al la fratoj”. La recitadon prezentis lernantoj de profesoro Marko Dragičević el Buroteknika kaj ekonomika lernejo de Bjelovar. Zdravko Seleš recitis la poemon de bjelovara poeto-esperantisto Željko Sabol “Manringo de mia morta patrino”, kaj honore al “La jaro de Tibor Sekej”, ankaŭ la poemon “La sango min pelas”, verŝajne la lastan poemon de konata esploristo kaj mondvojaĝanto. Prezentita estis ankaŭ la plej nova libro de Zdravko Seleš, titolita “Sonĝoj kaj ombroj”, kiun li verkis en tri lingvoj (la norma kroata, la kajkava dialekto kaj Esperanto). Muzikis por la gastoj la juna bjelovara violontalentulino Vanda Dabac (ŝi prezentis la muzikon de Bach), kiu kune kun kantistino Marica Hasan el Đurđevac prezentis en Esperanto la kanton “La Paloma”. Feste parolis Josip Pleadin pri la graveco kaj signifo de Zamenhofa tago, kaj Radenko Milošević pri la festanta revuo “Zagreba Esperantisto”. La centra parto de la programo estis projekciado de la filmo “The Universal Language” de usona reĝisoro Sam Green. Fine de la programo Radenko Milošević konigis al la ĉeestantoj, ke Unuiĝo de zagrebaj esprantistoj donacis al Dokumenta Esperanto-Centro la sumon de preskaŭ 1000 eŭroj por aĉeto de moderna kopia kaj skan-aparato pro la bezonoj de modernigo de DEC. Publike estis subskribita koncerna donackontrakto.

Kiel jam plurfoje ĝis nun, ankaŭ ĉi tiun programon sponsoris malavare la urbestro de Bjelovar Antun Korušec, la departementa funkciulino Dominka Pretula kaj aro da sponsoroj. Por ĉiuj gastoj estis organizita antaŭtagmeza lunĉo kaj kafo, kaj posta abunda tagmanĝo, post kiu sekvis danco akompane de muziko de la ensemblo de Ĉeĥa komunumo. La loka gazeto “Bjelovarac” anoncis la aranĝon en sia numero de la 13-a de decembro, kaj ankaŭ skipo de televidaj filmistoj filmis ĝin. Por dokumentaj celoj estis engaĝita profesia fotisto kaj filmisto Jozo Lovrić. Ĉiuj gastoj kunprotis hejmen ankaŭ la libron “Božji robovi”, kiun al ili donacis la osijeka veterana esperantisto Aleksandar Kocian. Oni ricevis ankaŭ specialan Esperantan kantareton, katalogon de foto-ekspozicio de Ivica Šćepanović, kelkajn numerojn de “Zagreba Esperantisto” kaj bildkartojn de Bjelovar, kion al ili donacis la organizantoj kaj iliaj sponsoroj.

Verkis Zdenka Polašek

Vidu ankaŭ:
krunoslavkranzelic.wordpress.com/2012/12/11/125-godina-esperanta