Research questions 130627

การเขียนแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ... Writing a research questionnaire
www.ipernity.com/blog/248956/504989

ผมเคยตอบนักศึกษา ป.โทท่านหนึ่งทางอีเมล ไปเจอเข้าก็เลยมาเผยแพร่ครับ ... .. สรายุทธ พฤหัส 27 มิ.ย. 56 19.02 น.

1. แบบสอบถามที่เป็นข้อมูลผู้ตอบ ถ้ามีวัตถุประสงค์ต้องการเปรียบเทียบ ควรให้ทางเลือกตอบสองข้อ เพื่อใช้สถิติ t-test (independent) ถ้าเป็นไปได้ ทางเลือกตอบตั้งแต่สามข้อขึ้นไปถ้าต้องการเปรียบเทียบต้องใช้สถิติ F-test (One Way ANOVA)

2. แบบสอบถามที่เป็น rating scale (มาตรวัดประมาณค่า) แต่ละข้อคำถาม (item) ควรถามให้ผู้ตอบเห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม และเป็นแบบกริยา (action verb)

3. แบบสอบถามที่ให้เสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็น ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นแบบ check list บวกคำถามปลายเปิด (อื่นๆ ......... ) โดยสอดคล้องกับคำถามที่เป็น rating scale

.... ... สรายุทธ อังคาร 30 ต.ค. 55 22.14 น. กรุงเทพ