การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Interview in qualitative research) 130622
www.ipernity.com/blog/248956/502885

ไม่ได้คิดจะเขียนเป็นเชิงวิชาการ แต่อดไม่ได้ที่จะเขียนจากคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็คิดว่าน่าจะถ่ายทอดความคิดเห็นกัน

การวิจัยเชิงคุณภาพมักมีข้อคำถามเกึ่ยวกับความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) เนื่องจากเครื่องมือในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลก็คือผู้วิจัยและหรือทีมงานที่เป็นมนุษย์ มีความคิดอารมณ์และความลำเอียงในตัว วิธีการตรวจสอบง่ายๆ คือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนอธิบายประเด็นใดประเด็นหนึ่งว่าจะเหมือนกันไหม แต่ถ้าให้ตอบเชิงวิชาการก็คือให้ตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ชี่งมีหลายวิธีคือ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้วยข้อมูล (data triangulation) เป็นการใช้แหล่งข้อมูลหลากหลาย เช่นจากการสัมภาษณ์หลายคนหลายฐานะ 2) การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการ (methods triangulation) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลากหลาย เช่นจากการสัมภาษณ์ การสังเกตุ หรือการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้วยผู้วิจัย (researcher triangulation) คือใช้คณะผู้วิจัยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมกันมากคือการสัมภาษณ์ (interview) ที่แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (informal-conversation) คำถามในการสัมภาษณ์ถูกถามโดยไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนในบริบทปัจจุบัน 2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) มีการเตรียมหัวข้อสัมภาษณ์และเตรียมขั้นตอนการสั มภาษณ์ล่วงหน้า ผมชอบให้นักศึกษาใช้วิธีนี้ เพราะเก็บข้อมูลง่ายและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายด้วย และ 3) การสัมภาษณ์แบบเปิดกว่างมาตราฐาน (standardized open-ended) เป็นการสัมภาษณ์ที่เตียมการล่วงหน้าทั้งคำถามและคำพูด แต่ปล่อยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดได้เต็มที่

วันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับ ต้องไปทำอย่างอื่น
... สรายุทธ กันหลง เสาร์ 22 มิถุนายน 2556 13.50 น. กรุงเทพ