กนก วงษ์ตระหง่าน (Kanok Wongtrangan) ... การศึกษา
นอกจากคำวิจารณ์เรื่องการศึกษา ผมมีข้อเสนอด้วยครับ

www.ipernity.com/blog/248956/494445

การแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วย"หลักคิด"(Concept) ที่ถูกต้องก่อนคือ

1.การศึกษาเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของครูและโรงเรียนเท่านั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ฯลฯ ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วย โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน

2.การการจัดการศึกษาต้องมีความหลากหลายเพราะเด็กนักเรียนมีความหลากหลายในทางความพร้อม เช่น วิชาการ เศรษฐกิจ อารมย์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา ภาษา เป็นต้น ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาต้องหลากหลาย ไม่ใช่มีเพียงห้องเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ดังที่เห็นกันทั่วไปเท่านั้น

3.ครูหรือผู้ฝึกฝนจะต้องมีคุณภาพ ความตั้งใจทุ่มเท สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีเกียรติ และที่สำคัญคือยึดความสำเร็จของนักเรียนเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดของตน

4.เนื้อหาสาระของการศึกษาจะต้องครอบคลุมทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สามารถให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและความสุขตามอัตตภาพและสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่

5.การศึกษาจะต้องดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาและพัฒนาให้เต็มศักยภาพตามที่ธรรมชาติให้มา และใช้ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้วให้เกิดคุณประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม

จาก"หลักคิด"สำคัญดังกล่าว จะต้องนำไปเป็นกรอบในทุกเรื่องที่ทำของการศึกษาโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติ เช่น การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจริง การวัดผลสำเร็จสุดท้าย การสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู การบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น

ในโอกาสต่อไป ผมจะนำเสนอความคิดในระดับปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต่อไปครับ