งานวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติของ รศ.ดร. สวัสดิ์ เป็นการวิจัยแบบผสมที่เป็นคู่ขนาน ศึกษา
1. การทบทวนวรรณกรรม: ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ
2. ระเบียบวิธีวิจัย
3. การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ตามแนบ

หรือที่ ...
www.mediafire.com/view/?mcew7x6wcwx943n

จากโฟลเดอร์ดุษฎีนิพนธ์บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ..
www.mediafire.com/?df9oaawliaab4

... สรายุทธ พฤหัส 9 พฤษภาคม 2556 11.55 น. กรุงเทพ