Policy education 130505

สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)

ไปดาวโหลดที่โฟลเดอร์
www.mediafire.com/?2tuf4yy9lsnw9

หรือ

mattayom31news.blogspot.com/2012/11/blog-post.html
และ
www.kruwandee.com/news-id4557.html