ทำวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพดี? (Choosing Quantitative or Qualitative Research?)

นักศึกษาถามบ่อยและก็จะมีถามอยู่เรื่อยๆ ผมขอให้ความคิดเห็นจากประสบการณ์ให้อ่านในเวลาไม่เกินห้านาทีคือ มีปัจจัยที่ควรจะทำ QT : Quantitative การวิจัยเชิงปริมาณ และหรือ QL : Qualitative การวิจัยเชิงคุณภาพ ตามลำดับความสำคัญดังนี้

1. การตอบคำถามการวิจัย (Answering the research question) ถ้าต้องการสำรวจสภาพความคิดเห็นโดยทั่่วไปหรือต้องการพิสูจน์สมมติฐาน ก็ต้องใช้วิธี QT แต่ถ้าต้องการตอบคำถามการวิจัยที่เป็นเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีที่สุดก็ต้องใช้วิธี QL

2. ตัวผู้วิจัย (Researcher) ว่าถนัดทำวิธีอะไร

3. อ. ที่ปรึกษา ว่าต้องการให้ทำแบบไหน และ

4. หลักสูตรที่เรียน ว่าต้องการให้ทำแบบไหน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำเขาจะเรียงลำดับความสำคัญข้างต้น คือการตอบปัญหาการวิจัยและตามมาด้วยความถนัดของผู้วิจัย แต่มีหลายๆ หลักสูตรที่เอาความถนัดของอาจารย์เป็นตัวตั้ง ถ้าอยากจบก็ต้องยอม

... สรายุทธ อังคาร 30 เมษายน 2556 14.00 น.