ชู 7 ยุทธศาสตร์ เตรียมยกระดับคุณภาพนักเรียนไทย ก่อนเปิดประชาคมอาเซียน (AEC)2558

www.ipernity.com/blog/248956/476997

blog.eduzones.com/mayom/105366

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556 ที่ห้องออคิดส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลในเขตภาคใต้ โดยมี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อำนวยสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่างยุทธศาสตร์การศึกษาที่ประกอบด้วยมาตรการ และแนวทางรองรับแต่ลยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม สามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อแสนอแนะในการร่างยุทธศาสตร์การศึกษาฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ศศิธารา กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2556 จะเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู ในปี พ.ศ.2557 ควรมีความชัดเจนในการเป็นประชาคมอาเซียน และการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และปี พ.ศ.2558 นโยบายทุกข้อของรัฐบาลต้องสัมฤทธิผล และอาจพิจารณาปรับโครงสร้างระบบการศึกษา

โดยจะต้องมี 7 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพทางการศึกษา เน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจ และใช้สติปัญญาในการตอบข้อสอบ รู้จักวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โอกาสทางการศึกษา ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็กปฐมวัย เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ควรปรับภาพลักษณ์ของครูเสียใหม่ ให้มีคนเก่ง และเป็นคนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครูให้มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 งานวิจัยทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

การศึกษานับเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงกำหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา โดยให้ความสำคัญทั้งในเรื่องคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครู อาจารย์ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การศึกษาทุกระดับชั้น รวมทั้งมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เป็นธรรมทั้งในเมือง และชนบท (ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว)