The Old Man and the Sea : สรุปเรื่อง และตัวละคร

สรุปเรื่อง The Old Man and the Sea และอธิบายตัวละครในเรื่อง
www.4shared.com/file/2OAvRF2f/Sumonrat_130428_The_Old_Man_an.html

... ... สรายุทธ อาทิตย์ 28 เมษายน 2556 14.48 น. กรุงเทพ

www.ipernity.com/blog/248956/476577