Master Degree ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ถนอม ทาทอง


คุณถนอม ทาทอง อนุมัติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556


หน้า 43-49
ด้วยนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๗ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้


ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56


ปริญญาโท ดูลิงค์