ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ t-test เรื่องความขัดแย้ง

เรื่อง การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้่นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ของ พรนิชา ปัญญาแวว ปี 2553 เป็น สารนิพนธ์ (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .... เป็นสารนิพนธ์ ป.โท ที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ไปดาวโหลด full text ได้ที่
www.mediafire.com/view/?3tahnkrgyay8tvn

ข้อเสนอแนะเป็นตัวอย่างการเขียนงานวิจัย

1. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มึสองตัวแปร คือตัวแปรอิสระ (independent varible) และตัวแปรตาม (dependent variable_

2. มีวัตถุประสงค์การวิจัยสองข้อ คือ 1) ศึกษาสภาพความขัดแย้ง (ตัวแปรตาม) ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพความขัดแย้ง (ตัวแปรตาม) กับประชากร (ตัวแปรอิสระ) ด้วยสถิติ t-test (independent)

3. ได้ศึกษาการเขียนบทที่ 1-5

4. มีเครื่องมือการเก็บข้อมูล (data collection tool) คือแบบสอบถาม (questionnaire) ให้เอาไปประยุกต์ใช้ได้

5. แบบสอบถาม มีสองตอน ตอนแรก เป็นแบบเลือกตอบ (check list) ตอนที่สอง เป็นแบบ มาตรวัดประมาณค่า (rating scale)

... ... สรายุทธ กันหลง จันทร์ 17 ก.ย 55 7.12 น. กรุงเทพ


--
น.อ. ผศ. ดร. สรายุทธ กันหลง
(Assistant Prof. Doctor Sarayuth Kunlong, Colonel)
Mobile: 085 3260440
yuthxx@gmail.com
http://www.facebook.com/sarayuth.kunlong
Ipernity : http://www.ipernity.com/home/248956
Multiply : http://yuthxx.multiply.com/
Resume
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/323/323