DAŬRIGO

ĜUSTE JE LA DEKA MATENE APERIS ANA ĈE LA ENIRPORDO.
ŜI ESTIS BELASPEKTA JUNA FRAŬLINO.ŜIAJ VANGOJ RUĜIĜIS PRO EKSTERA VARMO AŬ ŜI SUPRENIRIS LA ŜTUPARON PER RAPIDAJ PAŜOJ .LA BLUAJ OKULOJ ESTIS KAŜITAJ MALANTAŬ SUNOKULVITROJ. ŜIAJ LIPOJ SAME RUĜIĜIS KIEL ŜIAJ VANGOJ KAJ ANKAŬ ŜIAJ FINGROUNGOJ ESTIS RUĜE LAKITAJ.
ĈIRKAŬ ŜIA KOLO PENDIS ORA ĈENETO .DUME EN ŜIA MALDEKSTRA MANO ŜI TENIS GLACIAĴON KIUN ŜI SENĈESE LEKIS .
-BONAN TAGON ,MI AĈETIS AL VI LA PAKAĴETON DE GLACIAĴO .METU ĜIN EN FRIDUJON POR KE ĜI NE MOLIĜU.- PEPE DIRIS ANA KURE ELIRANTE SUR BALKONON .
-KIA BELA TAGO !GAJE KONSTATIS ANA TURNIĜANTE ĈIRKAŬ SIN .SUB VIA SUNOMBRELO NI ĜUOS BABILANTE ,ALDONIS ŜI ENŜOVIĜANTE EN LA ĜARDENAN BRAKSEĜON.
KUNTIRINTE LA BROVOJN ŜI DIRIS
-ĈU VI ESTAS PRETA DAŬRIGI LA RAKONTON ?
-JES,MI DIRIS KUN KONTENTA MIENO , ALDONANTE FLUSTRE- SE TIO PLAĈAS AL VI.
DO ,MI KOMENCIS RAKONTI.
FOJE OKAZAS SITUACIOJ NEATENDITAJ . TIA ESTIS KUN S-RO VOJNIĈ BLAŜKO .NOME ,LI ESTAS MIA SAMLANDANO VIVANTA EN LA GRANDA URBO JE LA NORDO DE MIA LANDO .
LI ESTIS MALJUNULO SOLE VIVANTA KVANKAM LI HAVIS GEFRATOJN .LI ESTIS BONA TRADUKISTO KIU TRADUKIS MULTAJN POEMOJN ESPERANTEN AŬ VERKIS LA ORIGINALAJN ESPERANTOTEKSTOJN.
MI TION SCIAS ĈAR LI SENDIS AL MI MULTAJN EKZEMLPOJN POR KE MI POVU KOMPARI ILIN KAJ SIMILE ION VERKI EKZ.. LI SENDIS AL MI SIAN VERKITAN NOVJARAN POEMON SURBAZIĜITA JE MALNOVA ,FAMA POEMO PRI HASANAGINICA.
LI ESTIS SERIOZA VIRO ,ALTA KAJ MALDIKA KORPE ,TION MI KONSTATIS VIDINTE LIAN SENDITAN FOTON . LI SENDIS AL MI KELKAJN VALORAJN ESPERANTAJN LIBROJN PRO KIO MI ESTIS TRE DANKEMA . NI KORESPONDIS KELKE DA TEMPO SEN AJNA PROBLEMO .LI REGULE SENDIS AL MI TAJPITAJN MATERIALOJN SUBSKRIBITAJ MANE.
TIUTEMPE MI ESTIS PRIZORGONTA LA ARANĜON OKAZONTA EN LERNEJO KIE MI GVIDIS ESPERANTO-KURSON. MI UZIS LIAN TRADUKON DE LA VERKETO ``CENT LUPOJ`` DE POETO GRIGOR VITEZ KAJ DISDIVIDIS LA ROLOJN AL LA LERNANTOJ LUDONTAJ ILIN.
DO ,MI ATENDIS NOVAJN PORINFANAJN POEMOJN TRADUKITAJ DE LI . SED ANSTATAŬ POEMOJ VENIS LETERO SUR KIES KOVERTO ESTIS STAMPITA ``MORTIS`` KAJ ``NE POVAS ESTI ENMANIGITA PRO LA MORTO `` MI ESTIS EGE ŜOKITA . MIA PATRO MORTIS KAJ PRO LA PASINTAJ MILITAJ VENTEGOJ MI APENAŬ POVIS SPIRI . TIOM DA MORTOJ OKAZIS HO,MIA KORO NE POVAS ELTENI PLU.
``KIO OKAZIS AL LI ``,SENĈESE MI DEMANDIS MIN ``MI NUR SCIIS KE LI HAVIS KRUROPROBLEMON SED MORTI TIEL SUBITE ``MI MIRIS LONGE .
PASIS MONATON KAJ DUONON KIAM LA POŜTISTO EKFRAPIS ĈE MIA PORDO . LA POŜTISTO ENMANIGIS LA LETERON AL MI KIUN MI SUBSKRIBIS .
ENIRANTE LA ĈAMBRON MI PROVIS MALFERMI LA LETERON .TIAM MI VIDIS LA KONATAN TAJPADON . FINE DE LA LETERO TROVIĜIS MANE FARITA SŬBSKRIBO . MI JAM KONIS LIAN SUBSKRIBON SED KIO OKAZIS ,MI VOLIS SCII.
MI MALFERMIS LA LETERON KAJ KOMENCIS LEGI `` KARA AMIKINO ,PARDONU PRO MIA SCIIVOLEMO KIO OKAZIS AL VI .ĈU VI KOLERIS AL MI . KIAL VI HALTIGIS NIAN KUNLABORADON! ``
KOMPRENEBLE ,MI ESTIS ŜOKITA .LI AKUZAS MIN POR ROMPADO DE NIA KUNLABORO ,KOLERE MI DAŬRIGIS LEGI LA LETERON . DENOVE VENIS SURPRIZO !
NOME , EN LA LETERO ,LI PRISKRIBIS KIEL LI INTENCIS VOJAĜI AL RIJEKA /LA ĈEMARA URBO TROVIĜANTA EN KROATUJO/ SED LI RESTIS EN ZAGREBO ENŜTOPITA ĈAR LI PERDIS SIAN PASPORTON . TIO ESTAS KIALO PRO LIA MALFRUA ANONCADO AL MI .
ANA PRENIS MIAN MANON ALPAROLANTE MIN - SED VI DECIDIS NE PLU KORESPONDI KUN LI ,ĈU NE?
-JES,VERE , MI NE VOLIS LIN OFENDIĜI.-
NI ATENDU,MI DIRIS TRANKVILE . BALDAŬ EKOS SAT-KONGRESO ORGANIZONTAJ FLANKE DE SERBIANAJ ESPERANTISTOJ ,OKAZONTA EN LA ĈEFA URBO DE SERBIO ,EN BEOGRADO. .NI EBLE RENKONTIĜU TIEN..`` MI PROPONIS KAJ LI AKCEPTIS .
-JES, MI VIDIS LA FOTOJN FARITAJ ENE DE FERVOJISTA RESTORACIO EN BEOGRADO . - VIGLE DIRIS ANA KIEL LA VENTO EKSTERE BLOVETIS PLI KAJ PLI FORTE .
LA SUNO MALAPERIS KAJ SUR ĈIELO APERIS NUBOJ . LA PENDANTA FLORPOTO EKIS SVINGI DEKSTREN -MALDEKSTREN,KAJ POSTE RONDIRIS .
JA, KARA MIA ANA , MIA RAKONTO ESTAS ŜANĜIĜANTA KIEL ĈI TIU VETERO , BEDAŬRINDE
-KAJ KIO OKAZIS POSTE ,PERSISTE DIRIS ANA..
MIA FORIRO AL ESPERANTO SAT-KONGRESO EN BEOGRAD TRE BONE PASIS .TIE MI EKKONIS NOVAJN GEAMIKOJN KAJ DENOVE RENKONTIS MIAN FRANCAN AMIKINON , ĴACQUELINA KAJ MIAN ``MORTINTAN `` AMIKON. LI ESTIS FELIĈA KAJ NI KUNE RIDE RERAKONTIS NIAN NEKUTIMAN TRAVIVAĴON AL NIAJ GEAMIKOJ SIDANTAJ ĈE LA TABLO DUM TAGMANĜO.
-DO ,TIAMANIERE FINIĜIS TIA MALORDINARA AFERO , DIRIS ANA HASTE PRENANTE SIAJN VAROJN DESUR TABLETON ĈAR FALIS LA UNUAJ PLUVGUTOJ SUR BALKONON.NI KURE ENIRIS EN LA ĈAMBRON.

ESTOS DAŬRIGOTA