LA 8-AN DE JULIO DE LA KURANTA JARO SUBITE HAJLIS.
UNUE , TIUN POSTTAGMEZON OKAZIS VENTEGO .POSTE VENIS GRANDAJ GRIZNIGRAJ NUBOJ KIUJ TRE RAPIDE DISVOLVIĜIS KOVRINTE LA ĈIELON OKCIDENTPARTE DE LA URBO.TIAM FALIS LA UNUAJ PLUVGUTOJ.
INTERTEMPE MI URĜE FLANKENMETIS LA FLORPOTOJN SUR LA BALKONO.TIAM MI EKVIDIS FULMON SUR ĈIELO KAJ EĤE EKTONDRIS .
RAPIDE KIEL ĜI VENIS LA SOMEROŜTORMO MALAPERIS. PASIS NUR DUONHORO DE ĜIA EKESTO. RADIO ANONCIS KE LA FALINTA HAJLO IGIS GRANDAN DAMAĜON EN LA ĈIRKAŬAĴO DE LA URBO .LA DAMAĜO TRAFIS ĈEFE FRUKTEJOJN KAJ LEGOMOĜARDENOJN.
MI MALGAJE AŬSKULTIS LA SEMAJNAN VETERPROGNOZON.
``KIO OKAZIS KUN NATURO``EKPENSIS MI ZORGEME. ``.SUBITA FORTA TELEFONA SONORADO SKUIS MIN EL MIAJ PENSOJ .MI PRENIS LA AŬSKULTILON .JE ALIA FLANKO ESTIS ANA .
-KIA ŜTORMO .ĈU VI SUKCESIS SAVI VIAJN FLORPOTOJN., DUONŜERCE ŜI DEMANDIS MIN.
-CERTE,ĈU EBLAS OKAZI MALE .KAJ VI? ĈU VI ĜUSTATEMPE FORFUĜIS DE LA URBA NAĜEJO. , DEMANDIS MI ŜIN SAMTONE.
-JES.MI SUNUMIS AL MI NUR LA KRUROJN ĈAR ANTAŬHIERAŬ MI PRESKAŬ ROSTIS MIAJN ŜULTROJN SUR LA PLAĜO.PRO TIO MI KOVRIS LA ŜULTROJN PER JOGURTA ŜMIRAĴO.,RESPONDIS ANA RAPIDE .
-KARA MIA ,TIO ESTAS NENIO AL TIO KION MI FARIS DUM MIA SOMERA FERIADO EN MONTENEGRO .KVANKAM TIO OKAZIS MULTAJ JAROJ ANTAŬ VIA NASKIĜO MI ANKORAŬ FORTE MEMORAS LA OKAZAĴON.
ANA SURPRIZITE DIRIS
-MI TRE ŜATAS MARAJN RAKONTOJN. NU,KOMENCU ..MI STREĈIS LA ORELOJN.
-DO, VI SCIAS KE MI HAVAS IOM DA ETAJ VERUKOJ SUR MIA VIZAĜO.,KAJ UNU SUR LA NAZO,FAKTE PLI VIZAĜFLANKE.
TIUTEMPE MI LOĜIS PRIVATE EN APUDMARA URBETO BAOŜIĈI.. ĈIUTAGE MI IRIS AL LA PLAĜO NAĜI KUN MIA EDZO KAJ NI MULTE PROMENADIS TRA LA URBETO .TUTHAZARDE MI AŬDIS DE TIEA LOĜANTO
INTERESAN RAKONTON AŬ BABILAĈON ,MI NE SCIIS ,PRI SANIGA POTENCO DE FIGOJ ,FAKTE DE FIGOLAKTO.
LI LAŬDIS LA UTILECON DE LA FIGOLAKTO SE ONI ŜMIRAS LA PLATAJN VERUKETOJN ILI MALAPEROS.
LA SEKVANTAN TAGON MI IRIS AL LA PLAĜO KAJ SURVOJE MI RIMARKIS LA FIGEJON. KAJ VI ,POVAS SUPOZI KE MI TUJ PLUKIS LA FIGOJN / FAKTE TRI FIGOJN/KAJ SURLOKE MI ŜMIRIS MIAN NAZON PER ELTIRITA FIGOLAKTO .LA FIGOLAKTO FARIS ETAN PEĈON TRA MIA NAZO..BALDAŬ ĜI RUĜIĜIS KAJ MI TIME EKLAVIS LA NAZON SED ,VE ,LA RUĜA KOLORO RESTIS .
MORGAŬ ĜI FARIĜIS BRUNA KRUSTETO.MI MALTRANKVILA DECIDIS FARI ELPAPERAN ĈAPELETON POR IOMETE PROTEKTI LA NAZON
. MI HALTIS RAKONTI KAJ PROFUNDE ENSPIRIS LA FREŜAN AERON KAJ DAŬRIGIS LA RAKONTON.
.``
ĈIUMATENE NI IRIS AL LA PLAĜO KIAM MI RIMARKIS KE NIAJ PRETERPASANTOJ KOMPATE RIGARDIS MIAN NAZON.DO ,MI RESPONDE AL ILIAJ MALGAJAJ RIGARDOJ ĈIAM FINGRE MONTRIS AL LA SUNO AKUZANTE ĜIN PRO NAZOBRULEGO. ``
-ANA KORE RIDIS KAJ FLUSTRE DIRIS-
``ĈU VI NE SCIAS KE BELECO DOLORAS KAJ ĈIU MEDIKAMENTO NE SANIGAS.!
NENION MI RESPONDIS KAJ
ANA FINIS LA TELEFONAN KONVERSACION JENE -
``MI VENOS ĈE VI POSTMORGAŬ . MI ATENDAS VIAN RAKONTON PRI OKAZAĴO KIAM VIA SENDITA LETERO REVENIS AL VI STAMPITA PER``MORTIS``.

ESTOS DAŬRIGOTA