LA DUA ĈAPITRO

ALVENIS SOMERO KUN ĈIUJ SIAJ SIGNOJ. ĈIELO BRILAS NOKTE KAJ TAGE .
MATENAJ KREPUSKOJ SENDUBE RAVAS ĈIES KORON.
VARMAJ SUNRADIOJ TENERE KARESAS VERDAJN VALOJN KAJ ALTAĴOJN DUM FLOROJ SOIFE SORBIĜAS AKVOGUTOJN RESTANTAJ POST KURTAJ SOMERAJ PLUVOJ.
SURSTRATE HOMOJ SURMETAS SUNOKULVITROJN KAJ NEPRE SOMERAJN ĈAPELOJN POR PROTEKTI SIN KONTRAŬ ALTAJ TEMPERATUROJ KAJ DANĜERAJ SUNRADIOJ. AGRABLAS SENTO DE VARMO SAMEKIEL PLEZURAJ VIDAĴOJ ANTAŬ NIAJ OKULOJ. MULTKOLORAJ JUPOJ FLAGE FLIRTANTAJ DUM AERO ODORAS KIEL JAM FLORANTAJ FLORĜARDENOJ BANIĜANTAJ EN LA SUNBRILO.
LA BELA VETERO INVITAS NIN POR PROMENI EKSTEREN.
MI LEVAS LA KAPON RIGARDANTE SERENAN ĈIELON.OKCIDENTE APERAS NUBETOJ KIUJ BALDAŬ KUNBULIĜIS EN UNU SOLAN GRANDAN MASON
.
MI NE VOLUS PERDI LA TEMPON ,EKPENSIS MI DECIDINTE KE MI VOKU MIAN AMIKINON , ANA POR FARI KOMUNAN PROMENADON AL NIA URBA VERDA ARBARPARKO .DIRITE FARITE .
NUN MI STARAS ĈE LA ANGULO PROKSIME DE NIA URBA BIBLIOTEKO KAJ SENPACIENCE ATENDAS ŜIN . ANTAŬ MIAJ OKULOJ STARAS GRANDA MONUMENTO DE MIA SAMURBANO LA FAMA AKTORO ZORAN RADMILOVIĈ.NIA URBA TEATRO PORTAS LIAN NOMON.MIAJN PENSOJN INTERROMPIS MILDA VOĈO DE ANA
-HO ,KIA HONORO.VI JAM ALVENIS .
-MI NENIAM MALFRUAS.,MI RESPONDIS FIERE .
ANA KUNPORTIS TERMOSON ALKROĈITAN SUR MALDEKSTRA ŜULTRO KAJ SUBBRAKE TENIS NE TRO GRANDAN PENTROAPOGILON .MI KUNPORTIS LANANKOVRILON KAJ TRIPIEDAN SEĜON POR ŜI .
NI SUPRENIRIS SENVORTE .BALDAŬ NI SURGRIMPIS LA ALTAĴON KAJ TUJ SIDIĜIS . ANA PLU SILENTIS.
-ĈU ESTAS ĈIO ENORDE ? DEMANDIS MI ŜIN ĈAR ŜI ANKORAŬ NENION DIRIS . ŜIAJ OKULOJ ESTIS FERMITAJ KIAM ŜI RESPONDIS
-JES,MI NUR ĜUAS NATURON,KAJ BIRDOPEPADO EKLULIS MIN ,ALDONANTE LA DEMANDON -ĈU ILI IAM SILENTAS.?
ANA PROVIS LEVIĜI APOGANTE SIN SUR KUBUTOJ.
-KIA BELA PANORAMO DE NIA URBO. DEKSTRE TROVIĜAS MONUMENTO DEDIĈITA AL RIBELANTOJ EN TIMOKA RIBELO ,OKAZINTA EN 1833 . NUN MI MEMORAS KE VI ĜUSTE TIAN DESEGNAĴON SENDIS AL VIA FINNINO.? DIRIS ANA KVANKAM TIO ESTIS PLI ŜIA KONSTATO OL DEMANDO .
-JES, MI RESPONDIS GAJE ,ĈAR ŜI NE FORGESIS TION.MI SENDIS MULTAJN DESEGNAĴOJN AL MIA FINNLANDA AMIKINO ,SALIKO ENE DE LA PROJEKTO INTERKULTURO . HO,KIEL MIAJ LERNANTOJ ESTIS FELIĈAJ EKVIDINTE SIAJN DESEGNAĴOJN SUR LA KOVRILPAĜO DE LA LERNEJA REVUO ``JUNA AMIKO`.
-ĈU VI DAŬRE KORESPONDAS ? SCIVOLIS ANA DEMANDANTE MIN.
-BEDAŬRINDE NE, FAKTE NE KIEL NI KUTIME FARIS. . DE POST LA MORTO DE ŜIA EDZO NI KONSENTITE FARIS PAŬZON. POSTE MI VOLIS DAŬRIGI KORESPONDADON SED ŜI PREFERIS KE MI SENDU LETEROJN PAPERPOŜTE KAJ TION MI RIFUZIS ĈAR TIUTEMPE MI AŬTODIDAKTE SOLVIS LA UZADON DE KOMPUTILO KAJ DEZIRIS MIN PLU PERFEKTIGI EN TIU KAMPO. DO ,NI DAŬRE KORESPONDAS DE TEMPO AL TEMPO . TIAMANIERE NI INTERŜANĜAS LA MESAĜOJN .,-MI KLARIGAS AL ANA KIO OKAZIS KE NI NE PLU KORESPONDAS PAPERPOŜTE.
-BONE ESTAS KE VI /AMBAŬ /HAVAS IU AJN KONTAKTOJN ,ĈU NE ?
-JES ,KARA ,MIA ANA .OKAZAS ,IAM TIAJ MOMENTOJ KE VI NE VOLE SIN ĴETAS EN SERIOZAJ AŬ DUONRIDAJ SITUACIOJ .,MI DIRIS SERIOZE RIGARDANTE AL ŜIAJ BLUAJ OKULOJ
-ĈU VI HAVIS PROBLEMOJN? ANKORAŬ MIRE ŜI DIRIS.
-AH,NENIA TIUSPECA AFERO OKAZIS . NUR MISKOMPRENO ,JA, MIA FLANKE FARITA.
-KAJ KIO OKAZIS ,NE TENU MIN EN MALCERTECO,ANA RIPROĈE RESPONDIS KAJ SENĈESE SVINGADIS PER PENIKOJ ANTAŬ MIA NAZO.
-ANTAŬ NE LONGE MI RICEVIS ŜIAN MESAĜON EN KIU MI ESTIS SCIIGITA PRI ŜIA MALSANO .FAKTE LA KURACISTOJ TROVIS KE ŜI HAVAS OKULKANCERON.KOMPRENEBLE ,KE MI ESTIS ŜOKITA KAJ VOLIS TUJ RESPONDI AL ŜI POR DONI AL ŜI KELKAJN KURAĜIGAJN VORTOJN.
-MALLONGE ,MI PETAS .SIBLE DIRIS ŜI .-
-KIA MISKOMPRENO OKAZIS.,SENPACIENCE ANA DENOVE INTERROMPIS MIAN PAROLADON.
-VI SCIAS KE MI PORTAS OKULVITROJN POR KOMPUTILA UZADO.TAMEN KIAM MI URĜAS MI NE VIDAS BONE KAJ MI MISE TRALEGIS ŜIAN LASTAN FRAZON . HO ,ĈU VI POVAS IMAGI KIA ESTIS ŜIA VIZAĜMIENO KIAM ŜI TRALEGIS MIAN MESAĜON SUR KIU ESTIS SKRIBITA POST SIGNUM-
``KARA ,PARDONU AL MI , PRO MIA DEMANDO ,PER KIU SUNRADIAJTERAPIOJ VI KURACAS VIAN MALSANAN OKULON. MI NENIAM AŬDIS PRI TIASPECA KURACADO..`
-ĈU VI ,..VI TION SKRIBIS ,... SED KIAL? PLUE MIRIGITA ANA NENION KOMPRENIS
-VIDU , MI TRALEGIS KE ŜI DEVOS KURACI LA OKULON PER `SU` ``N ``RADIADA TERAPIO SED MI NE VIDIS KE MI MISE TRALEGIS LA VORTON`` R`` ĈAR ESTIS SKRIBITE ``SUR RADIADA TERAPIO``
IOM RIDE SED VERE HONTE MI RESPONDIS AL ANA.
-VIN TRE ``AMAS ``TIAJ AFEROJ ,RIDE ĈIKANIS MIN ANA .POSTE ŜI TURNIĜIS AL SIA PENTRAĴO.

ESTOS DAŬRIGOTA