LA 27-AN DE DECEMBRO ,MI RICEVIS VIAN UNUAN LETERON PER KIU VI INFORMIS MIN PRI LA EBLECO DE NIA ESTONTA KUNLABORO. MI PROMESIS INFORMI VIN PRI ESPERANTO-AGADO EN MIA SOCIETO
.VI FORTE KREDIS KE ESPERANTO ESTAS ANKAŬ LITERATURA LINGVO KAJ TION ONI OFTE DEVENDTUS PREZENTI AL TIUJ KIUJ INTERESIĜAS PRI ESPERANTO AŬ ESTAS KONTRAŬ ĜI.TION NI PRUVIS MONTRINTE AL ESPERANTISTARO KELKAJN VIAJN LIBROJN VERKITAJ EN ESPERANTO.
KARA MIA ,AMIKINO,VI INSTRUIS ESPERANTON SAMTEMPE AL MI , PER VIAJ TRADUKAĴOJ / SERBAJ POPOLKANTOJ,/MULTNOMBRAJ VERSAĴOJ KAJ VORTLUDOJ KIUJN MI PRITRAKTIS AL MIAJ LERNEJANOJ KIEL BONA MODELO KIEL LERNI NOVAJN VORTOJN.
SED MI FORGESIS KE VI OFTE MEMORIGIS MIN DIRANTE
``NE DANKU PRO LA HELPO.MI NE APARTENAS AL TIUJ HOMOJ ``POST MI NUR INUNDO``.MI NE ESTAS FANATIKULO ,SED TRE BONE KOMPRENAS LA UTILON DE ESPERANTO KAJ ĜIAN NOBLAN IDEON.``
ĈIAM MI ESTIS MIRIGITA DE KIE VI TROVAS TIOM DA ENERGIO POR MULTEGA LABORO.
KARA MIA,NENIO POVAS FALIGI VIN ,NUR TIA FATALA MALSANO KAPTINTA VIN KOMENCE DE FEBRUARO. TIAM VI SKRIBIS`` NEIAM MI EN MIA VIVO KUŜIS EN LA LITO EĈ TRI TAGOJN KAJ NUN ,TRI SEMANOJN!``
MALGRAŬ TIA MALSANO VI DILIGENTE LABORIS PLI OL 2 AŬ TRI HOROJN TAGE. VI KOLEKTIGIS POEZIAĴOJN,ELTRANĈAĴOJN EL DIVERSAJ GAZETOJ SENDITE ILIN AL MI ,.LA POEZIAĴO DE NIA GRANDA POETINO DESANKA MAKSIMOVIĈ,,LA VERKAĴO DE MIAFLANKE ADORATA POETO BRANKO ĈOPIĈ/SOMERFERIOJ/ KAJ ALIAJ DE LA SERBA POETINO MIRA ALEĈKOVIĈ.
AL MIA VUNDITA ANIMO ĜUSTA MEDIKAMENTO VENIS!
NI TIELE FAMILIARIĜIS KVANKAM VIAJ LETEROJ ESTIS`` OFICIALAJ`` ĈAR LAŬ VI ``POR PRIVATAJ LETEROJ ESTOS LA TEMPO``.
BEDAŬRINDE ,NEK UNU PLUA LETERO VENIS DE VI . VIA MALSANO PROGRESIĜIS . LA ENLANDA REGANTA MALBONO NE NUR OKAZINTAJ BOMBADOJ DE BEOGRADO ANKAŬ INFLUIS IAN SENTOPLENAN ANIMON.
LA 28 AN DE MAJO VIA KORO NE PLU POVIS ELTENI.ĈIUJ KLOPODOJ DE KURACISTOJ VANIS.
MI PLOREGIS .
SEKVANTAN SEMAJNON MI RICEVIS VIAN LASTAN SALUTON .VIA FILO SENDIS AL MI VIAN MORTATESTON KUN VIA FOTO SUR ĜI . TIAM MI UNUANFOJON EKVIDIS VIN.
KAREGA MIA NEDELJKA, NE ESTAS VORTOJ PER KIUJ MI POVAS DANKI ALVI PRO VIA AFABLECO INSTRUI ,KLARIGI KAJ DIREKTIGI IUN POR KE LI/ŜI FARIĜU `` BONE BAKITA ``ESPERANTISTO.
SE MI SUKCESIS ,TIOM MI DANKAS AL VIA AFABLECO KAJ KREDO KE VI ĈION FARIS POR VIA PLEZURO INSTIGINTE MIN VERKI ,TRADUKI ,HELPI AL JUNULOJ KAJ MEM PERFEKTIGI EN LA LINGVO .
NI RENKONTIĜIS SEN VERA RENKONTO EN TIA MALBONA TEMPO ,KIAM SOPIRO POR AMO EKSONIS KIEL EKKRIO AL HOMOJ KIES ANIMOJ EKZISTAS PRO BELAJ ECOJ.
VIAJN DONACOJN KIEL ESTIS SEKIĜINTA KORNUSO ,TRIFOLIA KVARFOLIO KAJ LONGAJ TAJPITAJ LETEROJ MI GARDOS KIEL TALISMANOJN.
MI FINOS PER VIA POEMO
``EN MIA LANDO
NUN BRILAS LA SUNO
KAJ EN LA VIA
LA ĈIELON ORNAMAS LA LUNO....
......................................................
...ANKAŬ TIO TUTE NE GRAVAS
ĈAR NOMO ESTAS VIA,
BONA SINCERA ,AMIKINO MIA.``


KION DIRI POST ĈIO?
AMIKOJ NE ADIAŬAS,
NIAJ MEMOROJ RESTAS
AMIKECON ATESTAS.

ESTOS DAŬRIGOTA