-VERE BELA ESTIMOSIGNO DE VI,DIRIS ANA MALGAJE.
-ĈU VI SCIAS KE VI KVAZAŬ DEMETIS ĈAPELON DEDIĈINTE LA TUTAN ARANĜON MEMORE AL ŜI .
-JES,MI ADRESIS MIAN DANKON VERKINTE LA RAKONTON ``AMIKECO`` POR ŜI ĈAR ŜI ESTIS LA UNUA KIU TIUTEMPE MOLIGIS MIAN FROSTAN KORON .
TIO ESTIS MIA ADIAŬO POR ŜI .
-HO,MIA KARA , KIE ESTAS TIU RAKONTO .MI INTERESIĜIS POR LEGI ĜIN. ? -PLU KUN GRANDA MALGAJO ŜI SKUIS MIAN MANON. SERĈU ĜIN!
-ANA, ĈU VI ESTAS PRETA AŬSKULTI TIUN RAKONTON ?.!
MI NE LEGOS LA ENKONDUKAJN VORTOJN KIUJ FAKTE ESTIS MIA KLARIGO PRI LA TIUTEMPA SITUACIO EN MIA LANDO . EBLE ESTS PLI BONE DIRI KE TIO ESTIS MIA REKVIEMO AL MIA KARA LANDO JUGOSLAVIO.

ANA EKSTARANTE KURIS EN KUIREJON KAJ BALDAŬ ŜI ESTIS APERONTA KUNPORTANTE LA PLADON KOVRITA PER KUKETOJ KAJ DU GLASOJ PLENPLENAJ DE CITRONDO.
ŜIAJ OKULOJ BRILIS KIAM ŜI ELDIRIS
-JES, NUN ,MI ESTAS PRETA AŬSKULTI VIN . BONVOLU KOMENCI LA LEGADON.

ŜI -TIEL MI ALNOMIS ĈI RAKONTON

NENIAM MI VIDIS VIN. ĜUSTE KIEL VI SKRIBIS EN SIA MONDE KONATA POEMO ``AMIKECO``.
LA VIRINO KIU MULTE VALORIS AL MI , KIU MULTE HELPIS MIN ,AL TUTE NEKONATA VIRINO AL VI , JEN ,NUN ESTAS MIA AMIKINO .
VI DIRIS EN NIAJ FONAJ KONVERSACIOJ ``NE SKRIBU AL MI SINJORINO ,MI POVUS ESTI AL VI PATRINO KAJ AL PATRINO VI NE DIRUS ``S-INO ``
. JEN ,VIAJ LETEROJ KUŜAS SUR LA RONDA TABLETO...ANTAŬ MI . LARMOJ PLENIĜIS LA OKULOJ.
NUN,POST TRIJAROJ DE VIA FORESTO MI KURAĜIĜIS SKRIBI PRI VI . KIEL NI AMIKIĜIS? LA OKULOJ IĜIS VUALATAJ DE LARMA NEBULO.
``NE RIPROĈU MIN`` ,``PRESKAŬ MI POVAS AŬDI VIAN VOĈON.MI SCIAS KE VI DIRUS ``NE ESTU TIEL PLOREMA. ``SED KIEL MI ESTUS TRANKVILA RIGARDANTE TIOM DA VIAJ LONGAJ LETERKONSILOJ.
BEDAŬRINDE ,NEDELJKA VESTIS SIN NIGRE ĈAR EN NATURO MANKAS LA NIGRA KOLORO . AL BONA POETO NE MANKAS LA VORTOJ ,NE ESTAS MALKUTIME ESTI ĈION FARONTA. KIEL BONE VIAJ VORTOJ KLARIGAS TION-
``NE GRAVAS ĈU VI ESTAS FLORO
KIUN PAPILIO FLORAS
AŬ LUNO KIU NOKTOJN HELIGAS.
NUR GRAVAS ,TRE GRAVAS,
KE VI ĈIAM
AL IU BONFARAS.``
DUM NATO BOMBADO ANKAŬ VI KURAĜE VERKIS KAJ POEME ESPRIMIS VIAN DOLORON KAJ AKRAN SOLECON.
``HOMOJ KAJ MI ``

ĈIRKAŬ MI
HOMOJ MULTAJ.
MI KUN ILI.
TAMEN MI SOLAS.
ĈIRKAŬ MI
RIDO,KANTO,GAJO.
ANKAŬ MI RIDAS KAJ KANTAS.
TAMEN
EN MIA KORO
DOLORO BOLAS.``

KAJ VI ESTIS TIU KURAĜA VIRINO KIU EĈ MALSANO NE TIMIGIS.VI DILIGENTE TRADUKIS ,VERKIS POEMOJN TUTTAGE.SE EBLAS EĈ 60 DA HOROJ ESTUS MALMULTA POR VIA GRANDA LABORENERGIO.
KIEL VI VERKAS,KIAMANIERE ? .
JEN VIA RESPONDO .

``LA TEKSTON MI LEGAS LA UNUAN FOJON SEN IU AJNA HELPO. MI NOTAS ERAROJN AŬ MALGLATIAĴOJN KIEL MI EN TIU MONENTO ESPRIMAS.
LA DUAN FOJON MI LEGIS TRE ATENTE KAJ KONSULTAS VORTAROJN/PLENA VORTARO.,LA TRIAN FOJON MI DENOVE UZAS HELPILOJN KAJ ``POLURAS`` LA TEKSTON``
KION DIRI ,PARDONU MIN,MI NE POVIS SEKVI VIAN KONSILON . MIA SITUACIO MALEBLIGAS AL MI TIAMANIERE VERKI .
FOLIUMANTE LA MALNOVAJN LETEROJN OKULFRAPIS MIN LETERO KUN VERDA STELO EN ANGULO.SUR ĜI VIA MANSKRIBO.MALFERMINTE LA LETERON MI EKVIDIS MALSEKIĜINTAN KORNUSON. VI PLUKIS ĜIN EL VIA VAZO.MI RECIPROKE VERKIS AL VI MIAN POEMETON``FLORBUKEDO EL MIA VAZO``.VI ESTIS KORTUŜITA KAJ DANKIS VARMVORTE..

KARA, MIA AMIKINO,KIEL NI BELE AMIKADIS KVANKAM NI NENIAM RENKONTIĜIS NEK VIDIS UNU LA ALIAN.
MI OFTE PENSIS PRI VI DUM VIA VOĈO ESTIS LA PONTO PER KIU MI PROVIS IMAGI VIN.,FARI LA BILDETON PRI VI.
TAMEN AŬDINTE VIAN VOĈON MI ERARE FARIS VIAN BILDON . EN MIA IMAGA BILDO VI ESTUS ALTA ,MALDIKA ,KOKSA, IOMETE KURBIĜINTA ,VERŜAJNE PRO VIAJ JAROJ,TRE FORTA, SENMAKULOJ SUR VIA NOMO,RESPONDECA ,LABOREMA KAJ HELPEMA INO.
MI ĜOJAS KE MI ERARIS EN VIA FIZIKA ESTAĴO T.E. PRISKRIBINTE VIAN FIGURON . ĈIO ALIA KONVENAS AL VIA PERSONECO.

ESTOS DAŬRIGOTA