-?????JAAA ,ĈU LA RAKONTO ESTAS FINITA. MI NE KOMPRENAS .KIE KAŜIS SEKRETAJ VORTOJ ,MALTRANKVILECO ,EKSCITO...! ..ANA PANIKE EKSTARIS PROVANTE SIN ENPELI EN MIAN VIDAĴON.
-KIAL VI NE KVIETIĜU . SIDU PACE ,METU LA BRAKOJN EN VIAN SINON KAJ AŬSKULTU MIN. -MI PACE RESPONDIS
-NE , MI ENKRUCIGU MIAJN FINGROJN POR TENI `LA FELIĈON``POR VI , KIEL FARAS INFANOJ. ŜI ESTIS PLU SERIOZA KAJ MALTRANKVILE MARŜIS EL UNU ANGULO AL LA ALIA. SUBITE ŜI DEMANDIS MIN.
-SED ĴACQUELINE VIZITIS VIN EN AŬGUSTO . VI DEVAS BONE MEMORI TION ĈAR VI HAVIS TIUTEMPE LA GRANDAN PROBLEMON KUN VIA NEVINO ,ĈU NE?
JES, ĈI-FOJE ŜI PRAVIS. ĜUSTE KIAM MIN VIZITIS MIA AMIKINO ĴACQUELIN EL PARIZO MI ESTIS EGE MALTRANKVILA ,PLENA DE ZORGOJ KIO OKAZOS AL LA NEVINO KAJ AL ŜIA TIAM NUR KVINMONATA BEBO . NOME ŜI MALAPERIS KUN BEBO PROVINTE SOLVI SIAJN AMOPROBLEMOJN.
-JES, KOMPRENEBLE MI MEMORAS KIOM MI ESTIS EMOCIGITA PRO LA MALAPERO DE KAĈA KAJ ALVENO DE ĴACQUELINE.DU VIRINOJ TRE GRAVAJ AL MI EN LA SAMA TAGO ,UNU ALVENAS ,LA ALIA MALAPERAS. KIEL MI POVAS FORGESI?-MI RESPONDIS MALRAPIDE AKCENTINTE ĈIUN VORTON.
-BONE ,MI KONDUTOS KIEL VIA RESPEKTANTO,NENION MI DIROS PLU. EBLE VI DIRU KIO OKAZIS KUN ĴACQUELIE POSTE . MI SCIAS KE ŜI GVIDIS ESPERANTO-KURSON SAMKIEL VI GVIDIS LA ESPERANTO -KURSON EN LERNEJON.ĈU VI DUME IE RENKONTIĜIS ?-ANA DIRIS PLI TRANKVILE.
-JES. ŜI ESTIS INSTRUISTINO DE ESPERANTO KAJ ALIĜIS AL COMENIUS PROJEKTO EN FRANCIO . MI VIDIS ŜIAN FOTON EN `JUNA AMIKO `,LA INTERNACIA REVUO DE ESPERANTO INSTRUISTOJ .
EKIS PAŬZO. MI ENPENSIGINTA METIS LA FINGRON SUR MIAJN LIPOJN EKFLUSTRINTE-
.-VERŜAJNE ŜI ANKORAŬ GVIDAS ESPERANTO-KURSOJN. TIU PROJEKTO ESTAS TRE GRAVA KAJ HAVIS GRANDAJN SUKCESOJN PRECIPE ``LINGVO FESTIVALO``
ANA JE MIA SURPRIZO EKKAPTIS LA KAJERON EL MIAJ MANOJ KAJ RAPIDE FOLIUMIS LA GRANDAN KAJERON. EKVIDINTE LA TITOLON -``ARANĜO` JUNIO ,2000 ,ŜI DIREKTIS SIAN MONTRAN FINGRON AL LA PAĜO KAJ REEN AL MIA VIZAĜO DIRINTE
-JEN ,PRI TIO MI VOLUS EKSCI. BONVOLU DIRI ION.
-PRI TIU ARANĜO MI NE VOLUS PAROLI ĈAR EKZISTAS VIDEO SURDISKETO.MI POVAS PAROLI NUR KE TIU JUNIA ARANĜO ESTIS SUKCESE FARITA DANKANTE AL MIAJ GELERNANTOJ EL LA ELEMENTA LERNEJO ``LJUBA NEŜIĈ``KAJ MI LAŬTE LEGOS
``
ANTAŬ OL ,MI DEZIRAS DEDIĈI ĈI ARANĜON AL KARA ,FORPASINTA NENIAM FORGESITA , SINJORINO NEDELJKA SUBOTIĈ
ŜI ESTIS VERKISTINO ,TRADUKISTINO UNUAVICE,KVANKAM ŜI ESTIS MONDE KONATA KIEL LA ĈEFREDAKTORINO DE LA SERBA INFORMILO ``INFOSEL``
.ŜI ESTIS ĈIAM HELPEMA,KONSOLEMA AŬ KIEL ŜI KUTIMIS DIRI``ŜI TRE BONE KONAS LA IDEON KAJ CELON DE ESPERANTO LERNADO KAJ GRAVECON DE LA MONDPACA ESPERANTO MOVADO.
ŜI ĈIAM MANKOS AL NI ``

ESTOS DAŬRIGOTA