-DO, TIO ESTAS ĈIO?-MIRIS ANA RIGARDANTE MIN PER ŜIAJ GRANDAJ OKULOJ KIUJ ASPEKTIS PLI GRANDAJ.
-JES, .TIO ESTIS MIAJ NOTOJ NOTITAJ EN LA 2000 JARO..
`SED, VI PAROLIS KIEL VI ĜUIS EKSKURSINTE SUR OVĈAR-KABLAR MONTO EN MONTOGRIMPADO .
-JES, SED MI NE VOLUS TRARAKONTI ALVI KIEL MI PASIGIS LIBERAN TEMPON .AL MI ESTAS GRAVE KE MI TROVIS TIUN NOTOJN .ILI STARIS FORMETITAJ FLANKEN PRESKAŬ DEK KVAR JAROJ.VIDU, MI NENIAM HAVIS EBLECON AL IU , EĈ PARTETON DE ILI ,LEGI .
ŜI EKSTARIS AKRE PIEDBATINTE LA PLANKON KAJ APLAŬDIS. POSTE ŜI SIDIĜIS KUN LA KAPO KLINITA MALANTAŬEN.
-MI ATENDAS . MI NE PETOS VIN SED TUJ ORDONAS AL VI - SEKVANTAJN KVIN MINUTOJN MI VOLAS AUSKULTI KON VI NOTIS PRI S-INO KIU ALPORTIS AKVON KUN VIA EDZO ĈE LA URBA FONTO NOMATA ``LUVR.``
......HA,KION VI DIRAS NUN? DEMANDIS MIN ANA KUN ENIGME KONTENTA VIZAĜMIENO.
-OH,VI PENSAS PRI LA FRANCINO VIZITINTA MIN EN ZAJEĈARON. .MIA KARA AMIKINO ,INSTRUISTINO ĴACQUELINE.JES.ŜI ESTIS TIEL .... ,JA...NENION MI DIROS. MI TROVOS LA NOTOJN.

ANA SIDIĜIS KOMFORTE SUR DIVANO .ŜI ESTIS BELA FRAŬLINO IOM OBSTINA SED TUTE SIA. AL MI PLAĈAS PERSONOJ KIU SCIAS SIN ESTIMI ,KIUJ SCIAS KION ONI DEZIRAS . MI KAŜE RIGARDETIS ŜIN DE LA KAPO ĜIS LA PIEDOJ . ŜIAJ BROVOJ ASPEKTIS KVAZAŬ ESTIS PENTRITAJ . SUB ILI KUŜAS GRANDAJ BLUAJ OKULOJ. .NAZO ESTIS IOM KURBA SED MALGRANDA KAJ PRO TIO TRE BELA . ŜIAJ VANGOJ RUĜIĜIS VERŜAJNE PRO NIA VIGLA KONVERSACIO.
-HO, ĈU VI FINFINE TROVIS LA NOTOJN-MURMURE ŜI PRIDEMANDIS MIN
-JEN,KARA MIA ,AŬSKULTU KION MI NOTIS..SOLENE MI DIRIS KAJ KOMENCIS LEGI .
``ŜI JAM ALVENIS. IAN STRANGAN VOĈON FONIS AL MI FLUSTRE KE ŜI JAM VENIS ,DO PLI FRUE OL VI PLANIS KAJ KE ILI AMBAŬ ATENDAS MIN SENPACIENCE. MI RIPETIS LA FRAZOJN KELKFOJE DUM MI HASTE FORLASIS LOĜEJON KURANTE AL LA LOKO DE NIA RENKONTIĜO.
PROKSIME DE MIA ESPERANTO SOCIETO ,EN LA SAMA STRATO ĈE LA ANGULO JE NUMERO 64 ,LOĜIS LA NEKONATA VIRO KAJ MI VERE FULME ATINGIS TIEN .
-MIA KULPO ,PARDONU MIN PRO VIA ATENDO -DIRIS MI ETENDIĜANTE LA MANOJN POR FORTE BRAKUMI ŜIN .
-ĴACQUELINA-ŜI DIRIS KAJ MI PREZENTIĜIS MIANOME -JADRANKA . MI NE MEMORAS LA NOMON DE LA HOMO KU PLUE STARIS TIE. VERŜAJNE MI NE AŬDIS BONE LIAN NOMON PRO TRO DA EMOCIOJ.
ESTIS LA 8-A KAJ DUONON VESPERE, KIAM NI ENIRIS EN LOĜJON.
MEZE DE LA KORIDORO SIDIĜIS MIA FILO BOJAN SCIVOLE RIGARDANTE AL NIA GASTO.
-SALUTON -ŜI PARILIS ESPERANTE KAJ DONIS SIAN MANON AL LI .
-BOJAN- MI RESPONDIS ANSTATAŬ LI .
-LI NE KAPABLAS PAROLI -MI ALDONIS .ŜI RIGARDIS LIN IOMETE SURPRIZITA
-LI ESTIS 26 JARA SED ASPEKTAS PLI JUNA KIEL ..... KIEL... KNABO ..FINE ŜI DIRIS.
ŜI KUNPORTIS TRI SAKETOJN KAJ VALIZON.EL TRAVIDEBLA SAKETO ŜI ELTIRIS PAKATEĴOJN POR DONACI ILIN AL NI KAJ RESTAĴOJN DE FRANCA PANO. ŜI ,ANKAŬ ELTIRIS FLAVAJN PRUNOJN KAJ FRANCAN BASTONFORMAN FROMAĜON .MI FARIS TORTON ,ĈAR ŜI DIRIS KE ŜI TRE ŜATAS DOLĈAĴOJN. ANTAŬ ENLITIĜO ŜI ANKORAŬ FOJE PROVIS ALVOKI SIAJN FAMILIANOJN EN FRANCIO SED MALSUKCESE.-
-MORGAŬ NI SOLVOS LA PROBLEMON ĈU NE ? NI FAROS LA PLANON POR LA TUTA SEMAJNO . -ŜI DIRIS RIDETANTE
VESPERE ,JE LA DEK UNUA ,NI ELDIRIS ``BONAN NOKTON`` UNU LA ALIAN KAJ ENLITIĜIS ,ĈAR ŜI SENTIS SIN TRE LACA PRO LA 24 HORA LONGDAŬRA VOJAĜO.


ESTOS DAŬRIGONTA