DAŬRIGO
-BONE,MI JAM TRALEGIS ĜIN DEKFOJON! EBLE VI DEVUS MALLONGIGI LA ENKONDUKON EL LA``MIA RAKONTO`` ,-IOMETE NERVOZE ANA RIPROĈIS AL MI .
-ĈU ,VERE? SED MI ESTAS VERKISTO .LA LASTA VORTO ESTAS MIA.-KOLERE MI RESPONDIS.
EKESTIS SILENTO . SUR LA MURO HORLOĜO TIKTAKIS MALLAŬTE SED AL MI EĤO DE TIU TIKTAKADO SONIS BRUEGE.
MOMENTE APERIS MIA EDZO MEMORIGANTE MIN PRI LIA HAZARDA RENKONTIĜO KUN FILINO DE LA EKSA PREZIDANTO DE ZAJEĈARA ESPERANTO KLUBO ,FORPASINTA S-RO OBRAD STOJANOVIĈ.
MI GAJE RESPODIS AL LI .
-``ŜI ESTAS BONŜANCA.DUM MALFACILA TEMPO ŜI DIPLOMIĜIS KAJ POSTE EDZINIĜIS AL SAŜA KAJ JEN ENE DE KELKAJ JAROJ ŜI PAVE PROMENADAS KUN TRI INFANOJ .MI GRATULAS AL ŜI ! EĈ ŜI REVENIS AL SIA LABORLOKO .BELEGE!``-FINIS MI MIAN DEKLARON PRI SLADJANA. VERE MI ADMIRAS AL ŜI.,-KONKLUDE MI ĈESIS PAROLADON.
-JA, ĈU ŜI ESTAS TIU INO KIU BELEGE PRESKAŬ KALIGRAFIE SKRIBIS NIAJN ATESTILOJN PRI FARITAJ ESPERANTO EKZAMENOJ? VOLIS SCII ANA
. --JES,ĜUSTE TIUN PERSONON MI LAŬDIS .
DENOVE EKESTIS SILENTA PAŬZO.POSTE MI TRANKVILE DEMANDIS ŜIN
-ĈU VI SCIAS KE MI TROVIS MIAN KAJERON EN KIU ESTIS PRISKRIBITA MIA UNUA SOMERA ESPERANTO KURSO KIUN MI PARTOPRENIS ENE DE LA PROJEKTO INTERKULTURO. .-
-MI PETAS KE VI LEGU ĜIN LAŬTE.-SCIVOLEME DIRIS ANA.
ŜIAJ OKULOJ GAJE BRILIS DUM RIGARDIS MIN MILDE.
POST KELKAJ MINUTOJ MI REVENIS EN LA ĈAMBRON KUNPORTANTE SUBBRAKE LA GRANDAN KAJERON .TUJ MI KOMENCIS LEGI LA SKRIBAĴOJN.

MI PARTOPRENIS LA SOMERAN ESPERANTO KURSON ENE DE LA PROJEKTO INTERKULTURO DE 9 -A ĜISLA 14-A DE JULIO 2000 ,EN LA URBO ĈAĈAK TROVIĜANTA EN LA KORO DE LA CENTRA SERBIO NOMATA ŜUMADIO.
JU PLI MI PROKSIMIĜIS AL LA URBO ĈAĈAK DES PLI MI MALTRANKVILIĜIS. BUSO ESTIS PLENA DE NEKONATAJ HOMOJ PRO KIO MIA KOLEGINO ,INSTRUISTINO PRI ESPERANTO LJILJANA M. RIDETIS OFTE KAŜANTE SIN MALANTAŬ LA GRANDAJ SUNOKULVITROJ. TIAMANIERE ŜI PROVIS KAŜI SIAN MALTRANKVILECON.NI AMBAŬ NENIAM PARTOPRENIS AL IU AJN ESPERANTO KURSO EKSTER NIA URBO. POST NIAJ FINITAJ ESPERANTO KURSOJ NEK ŜI NEK MI HAVIS EBLECON PAROLI ESPERANTE KUN ALIAJ ESPERANTISTOJ.
TUJ POST NIA ELBUSIĜO NI TROVIS NIN ANTAŬ LA DOMO POR MEZLERNEJANOJ KIE OKAZOS NIA ESPERANTO KURSO.NI SCIVOLE ATENDIS MANPREMOJN KUN NIAJ ESTONTAJ GEAMIKOJNI SCIANTE KE DE TIU TAGO NENIO ESTOS SAME .
KAJ VERE,BALDAŬ NI RENKONTIS NOVAJN AMIKINOJN,LA KOLEGINOJN INSTRUISTINOJN EL RUMANIO S-INO FLORICA POPA, KAJ S-INO EVA S.
LA INTERKONA VESPERO PASIS EN AGRABLA ETOSO.LA MORGAŬA TAGO MONTRIĜIS KIEL ESTAS FACILE SIN TROVI INTER HOMOJ KIUJ RILATAS AL VI TUTEGALE, PAROLANTE LA KOMUNAN ,INTERNACIAN LINGVON ESPERANTON. DO,VERE OKAZIS TIO KE ESPERANTO ASERTIS KE ĜI ESTAS VERE TAŬGA ,BELSONA LINGVO ,LA PONTO AL DIVERSAJ KULTUROJ.
LA PREPARITAJ PROGRAMOJ DUM KVIN TAGOJ ESTIS TRE DIVERSAJ,TRE INTERESAJ KAJ TRE UTILAJ PRECIPE POR NI KOMENCANTOJ EN LA ESPERANTO LERNADO.AL TIU MI ALDONAS LA RONDAN TABLON KIUN MALFERMIS S-RO MAŬRO LA TORRE PER SUKCESA PRELEGO PRI UZADO DE PROVERBOJ.S-RO BORIŜA MILIĈEVIĈ PREPARIS ANKAŬ TRE INTERESAN PRELEGON PRI INTERKULTURO .
ALIE ,VESPERAJ RENKONTIĜOJ KUN KONATA SERBA POETO RANKO SIMOVIĈ KAJ TEMOJ PRI VOJAĜOJ DE TIBOR SEKELJ KIUN ENKONDUKIS S-RO LJUBOMIR TRIFONĈOVSKI ESTIS NEFORGESEBLAJ.NI ĜUIS AŬSKULTANTE LA PRELEGOJN ,PRECIPE PRI LA PUPTEATRO KIUN GVIDIS S-RO LJUBOMIR -LJUPĈE TRIFUNĈOVSKI.
EN NIA LIBERA TEMPO NI ĈIUJ HAVIS EBLECON PLI BONE EKKONI NIAJN GEAMIKOJN.MI TRE ŜATIS PAROLI KUN S -INO FLORICA POPA KIU GVIDIS GRUPON DA JUNULOJ KUN KIUJ NI RIDETIS KAJ GAJE UNUVOĈE BRUE PAROLIS.TIE MI EKKONIS S-INO NADEZDA ,LA BLINDULINON KIU TRE BELE KANTIS ESPERANTAJN KANTOJN KAJ LA MAKEDONAN KAJ SERBAJN ESPERANTIGITAJN POPOLKANTOJN. EĈ MI EKKANTIS KUN ŜI LA MAKEDONAN POPOLKANTON ``JOVANO ,JOVANKE``.

ESTOS DAŬRIGOTA