DIABLA URBO ESTAS VERE TURISMA JUVELO , KIU PREZENTAS UNU EL LA PLEJ GRANDAJ GEOGRAFIAJ MONUMENTOJ EN LA TUTA MONDO.PRO SIA BELECO,ANKAŬ NEKUTIMECO,DIABLA URBO ESTAS OFTE KOMPARATA KUN DIA ĜARDENO EN KOLORADO,USONO.
JE LA SUDA DEKLIVO DE LA MONTO RADAN, SUDE DE SERBIO,INTER LA VILAĜOJ ZEBICE KAJ ĐAKE JE 66-700 METROJ SUPER MARNIVELO,TROVIĜAS LA DIABLA URBO.
ĜI TROVIĜAS JE LA FONTO DE LA RIVERO KOSANICA KAJ ETENDIĜAS JE 4.500 KVADRATOJ.
LA DIABLA URBO ESTAS NEKONVENE ,PRESKAŬ MALFACILE TRAFIKE ATINGEBLA.DE LA URBO KURŜUMLIJA .ĜI MALPROKSIMAS ĈIRKAŬ 30 KILOMETROJN.AL LA URBO ONI POVAS ALIRI LAŬ VILAĜVOJO DE KOSANIĈKA RAĈA ĜIS ZEBICE,KAJ PLUEN PIEDE LAŬ VOJETO TRA ARBUSTRAĴO.
AŬ SE ONI IRAS FOR DE LA STACIDOMO DE KOSANIĈKA RAĈA-KRUTVALE ĜIS LA VILAĜO ZEBICE ,POSTE LAŬ VOJETO TRA ARBUSTRĴO /UNU HORON PERPIEDE /,ONI ATINGAS DIABLAN URBON.
AL VOJAĜANTO-PASANTO TIUN KILOMETRON DE PIEDIRADO IGAS FORTAN IMPRESON PRI RENKONTIĜO KUN IAJ STRANGAJ TRAVIVAĴOJ KIUJN ONI NENIE POVAS EKHAVI.LA PIEDVOJO KONDUKAS TRA DENSA ARBUSTRO ,ĜUSTE KVAZAŬ ĜIN DIABLO MEM ESTUS PLANTINTA.
TIE VI NEK VIDOS PINOJN AŬ ALTAJN FAGOJN NEK DIKAJN KVERKOJN.
ESTAS VIDEBLAJ NUR IAJ STRANGAJ ARBOJ ,ELKRASKANTAJ KUN KURBIĜINTAJ BRANĈOJ,SED MALGRANDAJ ,APENAŬ UNU METRON ALTAJ.ONI POVAS HAVI IMPRESON KVAZAŬ ĈI-DIABLA ARBOJ ELKRESKIS TIA, ĈAR ĜIAJ BRANĈOJ ASPEKTAS STRANGE ,FANTOME.ĜI-STRANGA ARBOJ SIMILAS AL DALMATIA OLIVARBEJO,SED ĜI NE ESTAS TIO.

EN LA NATURO APUD DU VOJETOJ TROVIĜAS FLAVA RIVERETO.FLAVA KOLORO DISTINGAS ĜIN DE ALIAJ RIVEROJ.AKVO DE LA FLAVA RIVERETO ESTASRIĈA JE METALOJ-KUPRO,FERO,ALUMINIOKIUJ IGAS LA RIVERETON `MORTA`EN ĜI NE VIVAS FIŜOJ ,KONKROJ,AKVOJ INSEKTOJ ,KAJ NEK AKVOHERBOJ.
ĈIRKAŬ LA MEZO DE LA VOJETO ĜIS DIABLA URBO ,LA VOJETO KONDUKAS AL MALGRANDA PLATO KOVRITA PER RUĜA ŜLIMO,RUĜA FONTO.TIO ESTAS DE IAMA VILAĜANA MINEJO KIUN ONI POVAS VIDI EN ĈIRKAŬAĴO DE TIU RUĜA FONTO.TIE IAM VILAĜANOJ PROVIS ELFOSI FERON. SUR LA LOKO KIE MINISTOJ ELFOSADIS FERON EKESTIS FONTETO. INTER ĈI-FONTETO KAJ LA FLAVA RIVERETO TROVIĜAS VASTA SPACO ,KIU ESTAS KOVRITA PER RUĜAŜLIMO ,KAJ TIEL FARAS BILDON DE IO STRANGA ,NEVIVINTA,AŬ NEREALA ,AŬ SIMPLE FANTOMA.

HOMOJ DIRAS KE EN TIU LOKO EĈ PLUVO ESTAS RARA,AŬ SE PLUVAS ,TIAM ĈIO ŜAJNAS KVAZAŬ LA NUBOJ SUBITE FALUS TEREN.TIO SENANTAŬVIDE ,MALLONGE DAŬRAS,KAJ EGA AKVO,SERPENTIĜANTE ,SERĈANTE VOJON AL LA RIVERETO,KAVIGAS PROVIZORAN FLUEJON FORLAVANTE TERON.RESTAS SEN ĜI ROKA FLUEJO KUN TAVOLAMASO ,LOĜEJOJ DE SERPENTOJ.

PROKSIME DE LA DIABLA URBO ,EN LA FLAVAN RIVERETON ENFLUAS DIABLA AKVO ,KIA NOMO, TIA AKVO , FLAVA KAJ SENVIVA.
DE TIE LAŬ VOJETO ,ĈE ŜTONEJO ,PRETERPASANTE RUĜAJN ŜTONEGOJN.BALDAŬ ANTAŬ VIAJ OKULOJ ETENDIĜAS SPACO DE LOĜANTOJ DE ĈI TIU DIBLA URBO.

PLI OL CENT ŜTONKAPAJ KOLONOJ /ONI DIRAS KE ILI NOMBRAS ĈIRKAŬ DUCENT DU,SED NENIU ASERTAS TION ,ĈAR LA NATURO MEM FARAS KE ILI ĈIAM ŜANĜAS SIAN NOMBRON PER APERO AŬ MALAPERO /KUN ROKIĜINTAJ ĈAPELETOJ,DIVERSSPECAJ LAŬ FORMO,DEK ĜIS DEKKVIN METROJN ALTAJ,3METROJN LARĜAJ .TIEL STARANTE UNU APUD ALIA KUNE IGAS DIABLAN URBON.
LA ŜTONKAPAJ KOLONOJ ESTAS FARITAJ EL LA LEJ BONAJ AŬ EĈ LA MALPLEJ BONAJ MATERIALOJ EL KIUJ ILI ENVOLVIĜIS KUN ARGILECAJ KRUSTOJ KIUJ KONSERVIS ILIN DE DETRUO .PROKSIME DE ĈIUJ KOLUMEGOJ TROVIĜAS UNU EL PLIFORTAJ FONTOJ KUN FORTA ACIDA MINERALAAKVO,PROKSIME DE RESTAĴOJ DE VILAĜA PREĜEJO .

UZITAJ LIBROJ -
TATIĈ PREDRAG PROF.,MITROVIĈ RADUN,PROF.``KOSANICA``KURŜUMLIJA,1966`ĈIO PRI KURŜUMLIJA``,BUDA ILIĈ,PROF.``TRA TOPLICA,TOPLIĈKI SABOR``.
EL LA GAZETO ``POLITIKA``,RADOVAN LAZAREVIĈ,
.EL LA GAZETO`VOJSKA``,NUMERO 27 DE LA 5A DE AŬGUSTO 1999 .DE DRAGAN VUKSANOVIĈ
TRARAKONTIS MIRIĈ JADRANKA ,AŬGUSTO 2000.
.
..