Renkonte al okazonta kongreso de la serbianaj Esperantistoj en la urbo Nis,mi decidis prezenti mian unan verketon kiun mi la unuanfojon prezentis publike en la ekspozicio en la salonego de Armeodomo-Nis, okaze de la Tago de Zamenhof,fore 1999jaro de pasinta jarcento.
Alie,la adaptitan fabelon ekludis miaj gelernantoj -/a kvarklasanoj ĝis okklasanoj/ de la Elementa lernejo ``Ljuba Nešić``'Zaječar -dum la I.K.projekto ‚‚‚Esperanto en lernejon‚‚/en la salono por aranĝoj de nia lernejo. La aranĝo estis filmita sur video.

RUĜĈAPULINO
unu adaptita fabelo ,estis skribita en kvar scenoj.
Roluloj-Ruĝĉapulino,Patrino,Lupo,Ĉasisto kaj Naratoro-Anoncanto

ANONCANTO/legas/

ESTIS IAM UNU ETA,ĈARMA KNABINO,KIUN ĈIUJ EKAMUS EKVIDINTE ŜIN.ŜIA AVINJO AMIS ŜIN PLEJ MULTE EL ĈIJ.
UNUFOJE ŜI ŜI DONACIS LA ĈAPELETON AL KNABINO.lA ĈAPELETO ESTIS TEKSITA DE RUĜAVELURO.ĈAR ĈI-ĈAPELETO TIEL BELE ASPEKTIS AL ŜI ,LA KNABINO AMIS PORTI NENIUN ALIAN.TIAL ĈIUJ ALNOMIS ŜIN RUĜĈAPULINO.

IUN TAGON LA PATRINO DIRIS AL RUĜĈAPULINO,ĈAR ŜIA AVINJO ESTIS MALSANA KAJ MALFORTA,KE ŜI DEVOS VIZITI ŜIN ,KAJ KUNPORTI IOM DA
KUKOJ KAJ BOTELO DEVINO ,AL ŜI.
LA PATRINO ANKAŬ DIRIS KE ŜI ,RUĜĈAPULINO , DEVOS ESTI SINGARDA,ĈAR EN ARBARO VIVIS LA GRANDA KAJ TERURA LUPO.

LA UNUA SCENO
PATRINO /ZORGE BRAKUMIS RUĜĈAPULINON KISANTE ŜIN / DIRAS -

``RUĜĈAPULINO,JEN,MALMULTE DA VINO KAJ KUKOJ.
ALPORTU TION AL AVINO.ŜI ESTAS MALSANA KAJ MALFORTA,EBLE ŜI TIEL RAPIDE REVIGLIĜOS.
SED,MIA KARA,KNABINO,VI DEVOS ESTI SINGARDA.,ĈAR EN LA ARBARO VIVAS LA GRANDA KAJ TERURA LUPO.NE VAGADU TRA ARBARO.PANJO ATENDOS VIN.``

LA UNUA SCENO EN ARBARO

LUPO
-``BONAN MATENON,RUĜĈAPULINO! KIEN VI IRAS TIEL FRUE?
RUĜĈAPULINO
-``MI IRAS AL MIA AVINJO!.
LUPO
-``KION VI PORTAS EN LA KORBO?
RUĜĈAPULINO
-``MALMULTE DA VINO KAJ KUKOJ.TIOM MIA PATRINO PREPARIS POR AVINJO ,ĈAR ŜI ESTAS MALSANA KAJ MALFORTA.
LUPO
-``RUĜĈAPULINO,KIE LOĜAS VIA AVINJO?``
RUĜĈAPULINO-
``ŜIA DOMO ESTAS MALSUPRE DE TRIGRADAJ KVERKOJ.ĈIRKAŬ ŜIA DOMO ESTAS AVELARBARETO.``
LUPO-`
`VIDU,RUĜĈAPULINO,TIUJN BELAJN FLOROJN ĈIRKAŬ VI..KIEL VI,NE RIGARDAS ILIN IOMETE?ĈU VI NE AŬDAS KIEL BELE PEPS BIRDOJ?VI NE IRAS AL lERNEJO?ĈU LA ARBARO E ESTAS TIEL BELA KAJ INTERESA? PLUKU LA FLOROJN POR LA AVINJO!``

RUĜĈAPULINO DECIDIS EKOBEI ĜIN.

LA DUA SCENO

RUĜĈAPULINO EN ARBARO GAJE PLUKAS FLOROJN.

ANONCANTO/LEGAS/

RUĜĈAPULINO ALIRADIS FLOROJN KAJ FELIĈE KANTIS.ŜI SENĈESE GAJA KURIS KAJ PLUKIS FLOROJN.KIAM ŜIAJ MANOJ ESTIS PLENPLENAJ DE FLOROJ,ŜI DECIDIS REVENI AL SIA AVINJO.NESCIANTE KIO OKAZIS AL ŜIA AVINJO ,RUĜĈAPULINO IRIS REKTE AL ĜIA BRAKUMO.

LUPO KUŜANTA EN LA LITO KONTENTE KAJ PACIENCE ATENDAS RUĜĈAPULINON.

RUĜĈAPULINO-``BONAN MATENON,AVINJO!``
LUPO-``BONAN MATENON,RUĜĈAPULINO!``
RĜĈAPULINO-``AVINJO,AVINJO ,KIAL VI HAVAS TIEL GRANDAJN OKULOJN?``
LUPO-``POR PLI BONE VIDI VIN!``
RUĜĈAPULINO-``AVINJO,AVINJO , KIAL VI HAVAS TIEL GRANDAJN ORELOJN?``
LUPO-``POR PLI BONE AŬDI VIN.``
RUĜĈAPULINO-``AVINJO,AVINJO,KIAL VI HAVAS TEL GRANDAJN BRAKOJN?``
LUPO-``POR PLI BONE BRAKUMI VIN!``
RUĜĈAPULINO-``AVINJO,AVINJO ,KIAL VI HAVAS TIEL GRANDAN BUŜON?``
LUPO-``POR PLI BONE MANĜI VIN!``

DIRINTE TION LI FORMANĜIS ŜIN KAJ DENOVE ENLITIĜIS.

LA TRIA SCENO

DUM LA LUPO KUŜIS EN LA LITO DE AVINJO ,ALVENAS TIEA ĈASISTO AL LA DOMO DE AVINJO.

ANONCANTO /LEGAS/

EN TIUN MOMENTON ,IU ĈASISTO ESTIS TRE PROKSIME DE LA DOMO DE AVINJO.LI DECIDIS ENIRI EN LA DOMON ĈAR LI DEZIRAS VIDI LA MALJUNULINON. ENIRANTE EN LA ĈAMBRON LI EKVIDIS LA LUPON EN LA LITO DE AVINJO.LI EKPENSIS KAJ DIRIS LAŬTE
-``KION MI FARUS ? SE MI PAFAS,MI POVUS VUNDI LA AVINON.KAJ CERTE, RUĜĈAPULINON.
VE,MI DEVOS SAVI ILIN. MI NOMBROS ĜIS DEK KAJ DECIDOS...UNU,DU,TRI,KVAR,KVIN,SES,SEP,OK,NAŬ,DEK!
JEN MI DECIDIS,MI DEVOS DISTRANĈI ĜIAN VENTRON,KAJ TIEL SAVI RĜĈAPULINON KAJ LA AVINJON.POSTE MI PLENIGOS ĜIAN VENTRON PER ŜTONOJ KAJ ĴETOS ĜIN EN LA PUTON!``

DIRITE FARITE
.
LA KVARA SCENO

ĈIUJ ESTIS GAJAJ,FELIĈAJ KAJ LAŬTE KANTIS.
RUĜĈAPULINO EKDIRIS
-``NENIAM PLU MI DEVOJIĜOS SEN PTRINA PERMESO.NENIAM PLU MI SOLA VAGADOS TRA ARBARO.``

ANONCANTO/ LEGAS LA PROVERBON/-
``LUPO ŜANĜAS LA HAROJN SED NENIAM LA FAROJN!``

FINO