Foje birdeto ĉatatutu faris neston en herbejo,kie ŝi nestis tri ovojn .En proksima kavo loĝis lacerto Piki .La lacerto Piki ŝatis manĝi la birdajn ovojn kaj pro tio li emis ŝteli la ovojn kie ajn li povis..
Kiam la birdeto ĉatatutu forflugis por serĉi nutraĵojn tuj apud ŝia nesto aperis la lacerto Piki.Li forprenis ovon kunportinte ĝin en sian kavon kie li ĝin dolĉe formanĝis .
Reveninte hejmen ,povra ĉatatutu ekvidis ke la lacerto Piki formanĝis ŝian ovon. Ŝi amare ekploris.Ŝi komencis malbeni la ŝtelanton sed la lacerto Piki nur subfaldis sian voston kaj kaŝis sin en la kavo.
Morgaŭ Piki ŝtelis ankoraŭ unu plian ovon.Frenezumanta birdeto ĉatatutu ekflugis al la birdo feniks-la Carino de ĉiuj birdoj en la mondo-, por serĉi protekton kontraŭ la lacerto Piki.
-``Ho,birdo feniks,subtenanto nia-``malgaje diris ĉatatutu.
-``Ekrigardu, kiom mi estas malfeliĉa! La ŝtelisto Piki ŝtelis el mia nesto du ovojn.Mi restis sen du birdetoj. Helpu min kaj punu la malbonulon Piki.``
Ĉionpotenca birdo feniks kuŝis en sia nesto sur la granda kverko.La plumaro ŝia brilis multkolore ornamante ŝian ne atingeblan tronon.Ŝi akre respondis al eta ĉatatutu kiu aŭdacis adresi al ŝi pro tiaj bagatelaĵoj.
``Ĉu vi ne vidas ke mi estas tre okupita?- Kiel vi aŭdacas maltrankviligu min pro bagatelaĵo.Ĉiu patrino devas prizorgi sian idon kaj ne enuigi la aliulojn.``

Malgajiĝis ĉatatutu kompreninte ke la granda birdo ne volis helpi ŝin. ,kaj ofendite diris-
``Vi estas feniks birdo ,Carino de ĉiuj birdoj,pro tio mi adresis min se vi helpus min. Kompreneble,por vi mia problemo estis bagatelaĵo sed memorigu vi tion-se oni malgrandan fajron ne estingu ,ĝi povas ĉion en la ĉirkaŭaĵo damaĝi. Se oni malgranda malfeliĉo ĝustatempe ne haltigu ĝi povas transformiĝu en la granda malfeliĉo .Se tiaj similaĵoj okazas ne kulpigu min ,ne koleru je mi.``
- ``Tuj for de tie-``akre respondis la birdo feniks.``-Ne plu venu al mi kun viaj stultaj plendoj.``!

Kolera kaj malgaja revenis sian neston ,eta ĉatatutu.``Eĉ mi ne komprenas``cerbumadis ŝi `kial mi adresiĝis al ŝi por helpo``.Riĉuloj kaj potenculoj neniam zorgas pri malfortuloj kaj povruloj. Mi devas mem protekti mian neston``.

Tial la birdeto ĉatatutu decidis ke ŝi ne permesu al aliuloj ataki ŝian loĝejon.Ŝi faris el bastoneto arkon kaj el seka herbo sagon .Kaŝinta sur la branĉeto de la proksima arbo ŝi ekis kaŝobservi la momenton kiam la lacerto Piki estos aperanta.
Post iom da tempo ŝi ekvidis la Pikion kiu kiel vera ŝtelisto ofte turniĝis observanta ĉuflanken kaj senbrue alproksimĝis al la nesto.Sed ĵus li ekstariĝis je malantaŭaj piedoj intence ŝteli la lastan ovon el la nesto.,ĉatatutu ekpafis la preparitan sagon celante lian okulon .
Piki ekkriaĉis kaj komencis rondiri karusele pro doloro kaj kuregis por ĵeti sin riveron por ke li tiamaniere sedolorigu la okulon.
Ĝuste en tiutempo sur riverbordo dormis leono post la abunda manĝo.Duonblindigita Piki kape sturmiĝis rekte en leona nazokavon.Duonvekiĝinta leono terure timiĝis kaj ne kompreninte kio okazis eksaltis en riveron.
Kaj sur la rivero ,luliĝanta sur riverondoj,ripozis trikapa Drako. Ekvidinte leonon sturmiĝantan riveron,surprizita Drako forflugis ĉielen.Dum tia subita flugo tute hazarde la Drako tuŝis la kverkon kie troviĝis la nesto de birdo feniks,kaj disbatis ŝian ovon.
Kolerega birdo feniks ekturniĝis al Drako riproĉante al ĝi plenbuŝe.
-``Vi estas Drako,kaj mi estas birdo feniks.-ekkriis ŝi.-Vi loĝas en akvo kaj mi sur tero ,kaj ni neniam inter ni koleriĝis.Kial vi disbatis mian ovon? Ni birdoj feniks nur unujare ovonnaskas kaj havas nur unu birdeton. Kiel vi aŭdacis alflugi al mia nesto por damagi ĝin kaj tiel lasis min sen ido.``
-``Ho ,nobla birdo feniks!-``respondis al ŝi drako.-Mi naĝadis malrapide malsupren laŭ rivero kiam subite en riveron sin ĵetis leono atakintence.Tial mi forflugis ĉielen savante min de malfeliĉo.Tial mi tuthazarde detrius vian neston.Tio ne estas mia kulpo sed de leono kaj vi adresu al li kun viaj plendoj.``
Kolera birdo feniks sin ĵetis al leona kaŝejo .-``Ho ,saĝa birdo feniks!-``diris al ĝi leono.
``-Mi pace dormis surriverbordo ,kiam de ie ia lacerto enflugis rekte en mian nazokavon.!Pro granda surprizo kaj pro dolorego mi ĵetis min en riveron kaj tiel ektimis Drakon.Kiel vi vidas ne estas mia kulpo sed de lalacerto Piki .Oni devus puni lin.``

Kaj tiel la birdo feniks trovis kaj lacerton sed li diris``
``-Ho,nobla birdo ,feniks! Mi ne estas kulpa .Mi pace promenadis tra herbejo kaj malbonulo ĉatatutu trafis min per sago meze de mia okulo. Pro granda doloro mi ekkuris al rivero ne rigardante kien mi iras,kaj hazarde mi enflugis en nazokavon de leono. La leono eksaltis en riveron tmigite la drakon. Kvankam Drako detruis vian neston tamen la ĉefa kulpulo estis la birdeto ĉatatutu. Iru kaj montru al ŝi ŝian Dion!``

La furioziĝanta birdo feniks alflugis ĝis la nesto de birdeto ĉatatutu. Sed tuj ŝi kolere adresiĝis al birdeto la birdeto haltiigs ŝin dirante-
``Ho, glorega birdo feniks! Mi petis vin por helpi min sed vi diris ke ĉiu patrino devas mem protekti kaj defendi siajn birdetojn kaj ne plu enigu la aliulojn. Mi kontraŭstaris malbonan lacerton Piki .Kaj ne ŝarĝu min per via kulpo ĉar vi ne sciis protekti vian ovon. Ĉu mi ĝustatempe ne atentigis vin ke eĉ la plej malgranda malfeliĉo se ne estas ĝustatempe haltigita povas kaŭzi pli grandan malfeliĉon.``.
La birdo feniks nenion respondis al la vortoj de ĉatatutu birdeto sed honte forflugis ien fore kien forpotis ŝin ŝiaj potencaj flugiloj .

Tibetaj popolaj fabeloj -eldono Popola libro-Beograd,1979.
Elserba lingvo esperantigis Miriĉ jadranka