Embarasaĵo en avio
—laŭ ĉinesko Dekses-Silabo
En
avi’ kun brila seren’
mi kaj li
babilis sen ĝen’.

Du
novkonatoj jam en ĝu’
flirtadis
sen fluga enu’

Li
fole atakis min pli
permane
kun tikla mani’.


li palpis tra l’ jupo-breĉ’
jam pubon
mian kun spir-streĉ’.

Jes
ankaŭ mi kun interes’
tordiĝis
sub lia agres’.

Sur
lian sinon kun murmur’
li lokis
min por aventur’.

Jam
mi brulis ja per seks-flam’
en korpo
pro portempa am’.

Mi
sentis kac-duron de li
jam pretan
por tuja funkci’.

Per
mano li kun maltener’
senigis
min je mov-liber’.

Je
ektir’ mia kalsonet’
defalis
sen ajna pane’.

Sen
bru’ li enŝovis sen pen’
la kacon
en min por festen’.

Nur
kac-kirliĝoj de plezur’
kondukis
al ŝprucad’ de ĉur’.

Ne
ĝemkriet’ ĉe apoge’
aŭdiĝis
ĉar, absurde, ve!
*Dekses-Silabo (ĉine: Shiliuziling): ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)