Stupro en hospitalo
—laŭ ĉinesko Shuilongyin*
Mi sur malsanlito
kuŝis kun spirita blu’
deprimite
pro malordo
de la menstru’.
Kun okuloj
fermetitaj
sen ajna bru’
ginekologon
mi atendis
por kurac’
kaj instru’.

Ekis ekzamen’ nu.
Io piŝtis
en mia tru’
kvazaŭ kaco
karnoglue.
Jen je eksku’
mi tuj trovis:
vira doktor’
kun likva flu’
ĵus eltiris ĝin
ridetante
pro seksa ĝu’.
*Shuilongyin (Akva drako): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 12 versoj de 67,444,444,5433 / 6,34,444,444,544 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xxa,xxa,xxxa / a,xa,xxa,xxa,xxa (x= senrima)