Malvirgigo
—laŭ ĉinesko Moyu’er*
Admiras
min virgulo
sen aminduma spert’
mian seksallogecon,
flatadas min sen cert’
kun mallert’
intime
por sugestia ofert’.
Kiel disert’
por diboĉa ĝu’
li vendas sin al
mi per ĉasto-perd’.

Ha, bone!
Mi agu sen avert’.
Per nuda korpa svelt’
mi peze lin subpremas
siblas per kver-konĉert’.
Kia merd’!
lia kac’
maldikas kiel lacert’.
Per ekinsert’
mi tuj ŝovas ĝin
en min glite
ludas sen inert’.
2014-01-08
*Moyu’er (Fiŝado): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 12 versoj de 346, 76, 3, 37, 4, 545 / 36, 6, 76, 3, 37, 4, 545 silaboj, laŭ rimaranĝo xxa,xa,a,xa,a,xxa / xa,a,xa,a,xa,a,xxa (x=senrima)