Amludo en akvo
—laŭ ĉinesko Guizhixiang*
En sunradi’
mi iris naĝi
en lag’ kun li.
Nudaj ni brakumis
nin kun pasi’.
Lia kac’ erektiĝis
rigide
jen kontraŭ mi
je mia sub’,
frotis min per
tikla magi’.

En soifa agoni’
mi lin algluis
jam kun ĝemkri’.
Li rekte enŝovis
kun am-mani’
la stangon en vaginon
profunde
kun puŝ-seri’.
Mi tordiĝis
elĉerpite
en ĝoj-ebri’.

*Guizhixiang (Aroma laŭrbranĉo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 11 versoj de 4, 54, 64,734,444 / 7,54,64,734,444 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa,xxa / a,xa,xa,xxa,xxa (x=senrima)