Inter miaj femuroj
—laŭ ĉinesko Shengshengman*
Mia viro
jen karesas
je lia deziro
mian molan subon
por eniro
per siaj fingrumoj.
Mi ĝuas
kun ĝemdiro
“mi volas,
fiku min”
kvazaŭ en deliro.

Kun anhela spiro
disigas
li per puŝa tiro
miajn gambojn
por plua akiro.
Ja volupto venas.
Lia kac’—
karnrapiro
eniras
kun dolĉa eliksiro.

Shengshengman (Lanta sontreniĝo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 11 kaj 10 versoj respektive de 4,46,64,634,336 / 6,36,46,634,37 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa,xxa / a,xa,xa,xxa,xa (x = senrima)