Rendevuo sub persikarbo

—laŭ ĉinesko Tasuoxing*

sub persikarb’

la rendevu’

kunligas nin per seks-ĝu’

ni kveras, smaĉe kisas

dronas en pasia sku’

li kaptas min

je la genu’

eniras min tra la tru’

mi ĝemkrias senĉese

orgasm’ jam venkas nin du

*Tasuoxing (Paŝo sur herbo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 5 versoj de 44,7,77 silaboj, laŭ rimaranĝo de xa,a,xa (x=senrima)