"Kiel brula sunradio, sur emajlo de la suda marbordo, brilis la 20-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO.
Dinamike varia programo, dum la daŭro de kompleta semajno, donis al la partoprenantoj la impreson vivi en urbo de fantazio, kie la tempo sole nur validas por plezuro kaj amuzo. Kun tiu sama etoso de mirinda fabelo, en ekskursoj aŭ vizitoj, la rava logo de Andaluzio estis konstanta aŭreolo por la nacia hispana kunveno, tra la jubileo de la Zamenhof-Jaro".
Tiel komencis raporti s-ro Luis Hernandez en la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio.
La titolpaĝo de la kongreslibro kaj la poŝtkarto anoncanta la Kongreson montras la bildon de "Cenachero", fiŝisto kiu en siaj korboj portis freŝajn, ĵus kaptitajn fiŝojn kaj kies vendadon surstrate li prikriis balancante ambaŭ korbojn. Tia ofico ne plu ekzistas sed nuntempe la "Cenachero" estas popola simbolo de la urbo Malago.
(statuo el bronzo staranta ĉe la haveno de Malago)

Kiel glumarkon oni elektis la bildon de dancisto kaj dancistino en flamenkaj vestoj ene de la Esperanta stelo.


La Kartoj por la kongresanaro montras la esperantan kaj hispanan flagojn.
La oficiala programo de la Kongreso antaŭvidis ne nur laborkunsidojn kaj prelegojn sed ankaŭ kulturajn vizitojn, ekskursojn kaj festojn.

Fakte, la unua festo "Muzika koncerto kaj dancoj" estis eksterprograma ĝentilaĵo de la urbo, kiu okazis en la korto de la Doganeja Palaco, dumnokte kaj liberaere, kie la Urba Muzik-Bando ludis elektitajn pecojn de hispana muziko, i.a. Militista Marŝo, la Barbiro de Sevilo, La Alersien-suito, la Kanto pri la Forgeso, Orgio de la fantastaj dancoj, kaj la Sorĉanta Amo, rita danco al fajro.
Sekvis prezentado de andaluzaj dancoj fare de knabinoj de la "Virina Sekcio", kun akompanaĵo de renomaj instrumentistoj de gitaro kaj kiuto, kiuj laŭorde interpretis flamenkon (buleriojn, farukojn, fandangojn) kaj folklorajn dancojn de la andaluzaj urboj Granado, Malago kaj Sevilo.

Meso en la Katedralo inaŭguras la oficialan programon kun ĉeesto de la urbaj aŭtoritatoj, estraranoj kaj kongresanoj.
(antaŭ pordo de la Katedralo)

La Solena malfermo de la Kongreso okazis en salono de la Urba Palaco, prezidita de la Guberniestro kaj Urbestro apud la ekleziaj, militistaj kaj ceteraj civilaj aŭtoritatoj, kun la komitatanoj, estraranoj kaj gravuloj de la Federacio. Sekvis lunĉo de la urbestraro en la Festsalono de la Urbodomo.
(Saluto de la urbestro de Malago, s-ro Francisco Garcia Grana)
(D-ro Herrero, prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, inter ĉefgeneralo, provincestro kaj urbestro de Malago. Dekstre, s-ro Dionisio Ric, prezidanto de la Organiza Komitato.)
La dua festo "Folklora Festo" estis daŭrigo de la antaŭtaga danco-prezentado, ankaŭ dumnokte kaj liberaere sed ĉi-foje en La Alkazabo, araba citadelo-palaco, kie junulinoj de la Grupoj 1a kaj 2a de la Virina Sekcio dancis tipajn dancojn el la andaluzia folkloro.
Pluraj kaj diversaj institucioj en Malago liveris scenejon por la laborkunsidoj, prelegoj, ekzamenoj, ktp:
"Círculo Mercantil" (Komerca Klubo), luksa domego en la aristokrata strato Larios, ĉefa arterio de la urbo, estis la sidejo de la Organiza Komitato. "Domo de Kulturo" apud la Romiana Teatro, kie prelegis esperantligve D-ro Mariano Solá. "Sindikata Domo" en kies aŭditorio prelegis hispanlingve D-ro Rafael Herrero pri "Bezono kaj Utilo de Eperanto". "Sindikata Institucio por Profesia Instruado" kun kampadejo kie la O.K. organizis Tendaron por la kongresanoj. Ankaŭ la Ŝtata Fervoja Kompanio kunlaboris kun la kongreso ofertante gravan rabaton al la ira-revena biletoj de la kongresanoj. La gekongresanoj havis la okazon fari viziton al urbaj vidindaĵoj: La Botanika Ĝardeno, la Katedralo, la Alkazabo, Kastelo Gibralfaro, Vinkelo Fratoj Lopez kaj omaĝo-vizito al la Kapelo de la Virgulino de Venko (Patronino de la Urbo).
(en la Botanika Ĝardeno de Malago) (sur la dekstra foto, la unua dekstre estas s-ano Eleuterio Moreno Garcia, la malaga esperantisto kiu organizis la Kongreson surloke).
La kongresanaro estis tre bone akceptita tie, kien oni organizis ekskursojn.
(Ekskurso al Ronda kun vizito, kiel la unua, al la kapturniga Tajo -elp. Taĥo- kruta tranĉaĵo en rokego, ege impona foso, kiu de la rigardejo en la nova ponto, fundas 150 metrojn. La vizito finiĝis per Akcepto kaj Lunĉo en la Urbodomo de Ronda, far la urbestro s-ro Francisco Carrillo Mendoza).

Marbella: Reprezentantoj de la urbo atendis la kongresanojn kaj gvidis ilin al ombrejo de apudmara restoracio, kie la urbestraro aranĝis akceptejon kaj lunĉon.
(Akcepto de la kongresanoj ĉe apudmara restoracio en Marbella).
(La urbestro de Marbella, s-ro Ricardo Lucena, salutas kaj dankas la viziton al tiu kosmopolita urbo).
(En la presidejo: s-roj Rafael Herrero, Dionisio Ric, Ricardo Lucena -urbestro- kaj José Sola). Antaŭ la Solena Fermo de la Kongreso en salono de la Urbodomo, okazis la oficiala bankedo en la surmonta restoracio "Gibralfaro.