Tiun jaron estis antaùvidite komuna kunveno de UFE, kun SAT amikaro en sud-Francio .    La organizantoj kontaktis min por demandi ĉu mia trupeto '' Ĝojo '' povos ludi teatraĵeton tie ?     Kial ne?, diris la geamikoj de nia trupeto, do  ni aliĝis kaj decidis ĉeesti nur du tagoj . Mi rezervis tri dormo-ĉambrojn en hotelo, kaj sendis mongarantian ĉekon 60 eùrojn .

Sabate matene, Maria veturigis min kaj Jorgo al Martigues, kie ni alvenis je la 15an . Bela suno akompanis nin ĝis la hotelo, kie ŝlosita pordo akceptis nin . Kion fari ? Oni ne povas paroli al fermita pordo ! Feliĉe nun ekzitas poŝtelefono, do mi parolas kun la direktoro, kiu asertas, ke li ne ricevis mendon por tri dormo-ĉambroj !!!!!!   

Imagu mian spiritstaton ! Post duonhoran paroladon finfine, la direktoro konsentas, bone mi tuj venos !

Jen ni povis eniri la hotelon, malantaù la hotelisto, kaj li foliumis la registron, rigardis la komputilon, sed ne trovis postsignojn de mia rezervo . Mi ne plu povis elteni kaj Maria anstataùis min petante almenaù unu dormo-ĉambron . ...  Post multaj telefon-alvokoj eble unu ĉambro estos libera sed nur post la 22a horo !!!  Veture, li montros al ni la vojon por atingi tiun hotelon kiu situiĝas je la alia flanko de la urbo !   Ne gravas, ni sekvos lin .

Jen ni lasas niajn valizojn kaj precizigas, ke ni revenos post noktomezo . Poste, ni reiris al la kunvenejo, kie multajn konatulojn ni salutis . Post la vespermanĝo, okazis teatraĵo kiu plaĉis al ni kaj denove reiro al la hotelo . En la dua etaĝo, ni trovis niajn valizojn en   eta ĉambro . Tie, grandan rideksplodon ni ne povis reteni, kiel knabetoj ni sidfalis sur tri litetoj unu kontraù la alia, de unu muro al la alia, oni eĉ ne povis enmeti manon inter ili !!!  Pli bone ridi, ĉu ne ? La moralaĵo de tiu historio, estas ke Jorgo kaj mi bonege dormis, sed Maria kiu kuŝiĝis inter ni ne fermis la okulojn pro niaj ronkadoj ! ! ! ! !   Jen nia unua tago en Martigues, kiam mi sukcesos enmeti fotojn en mia paĝo, mi montros al vi la dormoĉambron kaj kelkajn fotojn pri la teatra ludo .