Ŝi ne komprenas mian amon

—laŭ ĉinesko Shuilongyin*

Nesaveble falas

mi en amon de angor’.

Mi murmuras,

mi deliras

en ĉiu hor’.

Mi ne manĝas

mi nek dormas

kun kordolor’.

Mi diris al ŝi

ke mi kovas

la amon

en la kor’.

Ŝi snufis per ignor’

dirante

“Aha, sinjor’,

mi neniam

tian senton

en la memor’

de via am’,

sed babilon

de korfavor’!”

Kia inaĉo!

Ho ve, mia

amo, for, for

*Shuilongyin (Akva drako): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 12 versoj de 67,444,444,5433 / 6,34,444,444,544 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xxa,xxa,xxxa / a,xa,xxa,xxa,xxa (x= senrima)